Uppföljning av Folkhögskolesatsningen 2013 – goda resultat

Folkbildningsrådet har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013. Studiemotiverande folkhögskolekurs erbjuds för femte året till framförallt unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet.

Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga - en metaanalys av ungdomsprojekt

”Under perioden 2007–2013 har hundratals arbetsmarknadsprojekt för unga delfinansierats av Europeiska socialfonden i Sverige. När perioden nu går mot sitt slut blir frågorna allt fler om resultaten av det arbete som har pågått runtom i landet.” Med dessa ord inleds rapporten Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga. Rapporten är en metaanalys och bygger på resultaten från ett sextiotal utvärderingar av ungdomsprojekt.

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken

Hamdisam (2013) Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken. Serie A 2013:1. Johanneshov: Handisam.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport 2009:1. Stockholm:  Skolinspektionen.

Subscribe to RSS - Utvärdering