Sammenhenger mellom frafall og uføretrygd

En nylig publisert befolkningsstudie har sett på sammenhenger mellom det å ikke gjennomføre videregående skole og senere risiko for langvarig sykefravær eller uførepensjonering tidlig i livet. Resultatene fra studien viser at frafall i videregående opplæring utgjør en betydelig risikofaktor for svak tilknytning til arbeidsmarkedet senere i livet, også kontrollert for andre relevante faktorer som helse, familiesituasjon og sosioøkonomiske faktorer. 

Nordisk antologi: For det som vokser

I alle de nordiske landene er det bekymringer knyttet til at et økende antall unge mennesker går over uførepensjon (förtidspension/ førtidspension). Denne antologien består av forskningsbidrag fra Norden om unge, psykisk uhelse og tildlig uførepensjonering (förtidspesionering / førtidspension). Utgivelsen bygger på et nordisk ekspertseminar, avholdt i januar 2013, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Seminaret samlet 25 etablerte forskere og sakkyndige fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Norge. I de ulike kapitlene drøftes ulike aspekter ved de unges situasjon i de nordiske landene: helsesituasjon, situasjon på arbeidsmarked og situasjonen innen skole/utdanning. - See more at: http://kunnskapsbanken.org/forskning/nordisk-antologi-det-som-vokser#sth...

Subscribe to RSS - Uføretrygd