Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

Sverige: Rapporten behandlar grundskoleelevers attityder och förhållningssätt till teoretiska respektive yrkesorienterade gymnasieprogram.

Syftet med undersökningen är att ringa in vilka faktorer som avgör utbildningsvalet för ungdomarna några månader innan de ska göra sitt val av gymnasieutbildning. Följande forskningsfrågor var vägledande:

Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad – Socioekonomisk analys inom projektet Vägar till arbete

Den här rapporten är en socioekonomisk analys av vilka konsekvenser funktionsnedsättning och andra svårigheter får för elever på arbetsmarknaden efter skolan.

Studien väcker ett antal frågor och funderingar. Den första av dessa är att omfattningen av skolmisslyckanden och dess konsekvenser i vuxenlivet i form av utanförskap på arbetsmarknaden ser ut att vara betydligt mer omfattande än man trott. Kostnaderna för detta är också betydande.

2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar

Rapporten är den fjärde uppföljningen av unga som varken arbetar eller studerar från ESF-projektet Temagruppen Unga i arbetslivet.

Uppföljning av Folkhögskolesatsningen 2013 – goda resultat

Folkbildningsrådet har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013. Studiemotiverande folkhögskolekurs erbjuds för femte året till framförallt unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet.

Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga - en metaanalys av ungdomsprojekt

”Under perioden 2007–2013 har hundratals arbetsmarknadsprojekt för unga delfinansierats av Europeiska socialfonden i Sverige. När perioden nu går mot sitt slut blir frågorna allt fler om resultaten av det arbete som har pågått runtom i landet.” Med dessa ord inleds rapporten Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga. Rapporten är en metaanalys och bygger på resultaten från ett sextiotal utvärderingar av ungdomsprojekt.

Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning

Rapporten avser att särskilt undersöka arbetsgivares erfarenheter av lärlingsutbildningen, och med fokus på det statsbidrag som arbetsgivare erhåller när de tar emot en lärling.

Tio orsaker till avhopp

I rapporten Tio orsaker till avhopp (2013) diskuteras varför unga väljer att avbryta sina studier i förtid. Rapportens slutsatser bygger på en undersökning utförd med 379 ungdomar som alla hoppat av gymnasiet eller grundskolan. I rapporten uppger ungdomarna att den vanligaste anledningen till att de valt att avbryta sina studier är mobbning och bristande pedagogiskt stöd. Över hälften av de tillfrågade i studien uppger att mobbning varit den huvudsakliga anledningen.

Skolverkets lägesbedömning 2013

Skolverket (2013)  Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport 387. Stockholm: Skolverket. 

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken

Hamdisam (2013) Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken. Serie A 2013:1. Johanneshov: Handisam.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport 2009:1. Stockholm:  Skolinspektionen.

Subscribe to RSS - SVERIGE