Modellkommuneprojekt om Unge, alkohol og stoffer (Danmark)

Alkohol- och narkotikabruk hos unga kan påverka deras inlärningsförmåga, studiemotivation och chanserna till att klara en gymnasieutbildning[1]. På uppdrag av Sundhedsstyrelsen har sex kommuner tillsammans med utvalda gymnasieskolor[2] arbetat för att bemöta ungas bruk av alkohol- och droger och minska negativa följdeffekter.  Aktiviteterna har utgått från ett förpliktigande samarbete mellan skolor och kommun.

Samarbejdsmodellen (Danmark)

Samarbejdsmodellen är en modell som kan underlätta övergången till vuxenlivet och säkra en sammanhängande insats för unga, som har behov för stöd på deras väg till utbildning och arbete.

Forsøk med NAV-veileder på videregående skole (Norge)

Försöket är ett pilotprojekt där 45 handläggare från 33 lokala NAV-kontor kommer att lokaliseras på 28 gymnasieskolor runtom i landet. Tanken är att handläggaren ska bli en länk mellan skolan och det lokala NAV-kontoret för att säkra snabbare insatser och bättre samordning kring elever som avbryter skolgången eller är i farozonen för att göra det.

Unge på tværs (Danmark)

Unge på tværs var ett paraplyprojekt 2013 - 2014 med fokus på att utveckla och implementera metoder för att stärka ungas övergång till en yrkesutbildning. Fokus har förutom direkta insatser för målgruppen, bland annat legat på kunskapsutveckling bland pedagogisk personal och stärkt samverkan mellan berörda aktörer.

SNABBFAKTA

Var: Öresundsregionen (Danmark och Sverige).

Skoletilknytning og forebyggelse - professionssamarbejde i et ungdomsperspektiv

Unge, der ikke passer deres skole får ikke den hjælp, de har brug for – skolen handler for sent og forkert. Det viser undersøgelsen fra Metropol og Det Kriminalpræventive Råd.

Unga in (Sverige)

I Unga in samlas aktörer, med olika kompetenser och erfarenheter för att möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar. Projektet ska utveckla arbetsmetoder för att förbättra arbetssättet med målgruppen. Projektets metoder kommer att implementeras genom Arbetsförmedlingens nya projekt UngKOMP.

Var: Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå.

Andra chansen (Sverige)

Andra chansen är en ordinarie verksamhet under Uppsala kommun som vänder sig till unga utanför arbete och studier. På andra chansen får ungdomar möjlighet att läsa in gymnasiekurser och göra praktik anpassat efter individens behov.

Subscribe to RSS - samverkan