Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden : Utfordringer, innsatser og anbefalinger

Rapporten ser på politikk, tiltak og innsatser i Norden som omfatter eller er rettet spesifikt mot unge med mål om å øke gjennomføringen i utdanningssystemet og sikre inkludering i arbeidsmarkedet.

Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for videre forskning og politikk på feltet.

Dropping out in Scandinavia

Den här rapporten fokuserar på elever som hoppar av en yrkesutbildning och deras chanser och risker på de skandinaviska arbetsmarknaderna.

Publikation från Institutet för Framtidsstudier (2011). Författare: Olof Bäckman, Vibeke Jakobsen, Thomas Lorentzen, Ewa Österbacka och Espen Dahl.

Ungdom, frafall og marginalisering

"Formålet med dette temanotatet er å samle nyere forskning om unge som befinner seg i utkanten av utdanning og arbeidsliv, og som står i fare for å forbli utenfor. Hva kjennetegner disse ungdommene? Hvilke konsekvenser har det å stå utenfor for de som rammes? Hva vet vi om årsaker til at ungdom kommer i en slik situasjon? Hvilken kunnskap har vi om innsatser for å hindre at ungdom havner utenfor? Hva skal til for å hjelpe unge som allerede står uten jobb eller skoleplass tilbake i opplæring eller arbeid?" (Fra innledningen, s 6.)

Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden

Eifred Markussen (red.) (2010) Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden. TemaNord 2010:517. København: Nordisk ministerråd.

Nordisk antologi: For det som vokser

I alle de nordiske landene er det bekymringer knyttet til at et økende antall unge mennesker går over uførepensjon (förtidspension/ førtidspension). Denne antologien består av forskningsbidrag fra Norden om unge, psykisk uhelse og tildlig uførepensjonering (förtidspesionering / førtidspension). Utgivelsen bygger på et nordisk ekspertseminar, avholdt i januar 2013, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Seminaret samlet 25 etablerte forskere og sakkyndige fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Norge. I de ulike kapitlene drøftes ulike aspekter ved de unges situasjon i de nordiske landene: helsesituasjon, situasjon på arbeidsmarked og situasjonen innen skole/utdanning. - See more at: http://kunnskapsbanken.org/forskning/nordisk-antologi-det-som-vokser#sth...

Konferanserapport: Unge utenfor

NOVA (2012) Konferanserapport: Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv,  Oslo, 11.-12. oktober 2012. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Unge på Kanten - Om inkludering av utsatte ungdommer

Bjørn Halvorsen, Ole Johnny Hansen, Jenny Tägtström (2013) Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer.Nord 2012:005. København: Nordisk ministerråd. 

Subscribe to RSS - Norden