Sammenhenger mellom frafall og uføretrygd

En nylig publisert befolkningsstudie har sett på sammenhenger mellom det å ikke gjennomføre videregående skole og senere risiko for langvarig sykefravær eller uførepensjonering tidlig i livet. Resultatene fra studien viser at frafall i videregående opplæring utgjør en betydelig risikofaktor for svak tilknytning til arbeidsmarkedet senere i livet, også kontrollert for andre relevante faktorer som helse, familiesituasjon og sosioøkonomiske faktorer. 

Subscribe to RSS - förtidspension