Arbetsförmedlingen flyttar in på skolorna

NORGE: En av tre som börjar gymnasiet hoppar av i förtid. Det vill den norska regeringen ändra på och låter arbetsförmedlingen flytta in på skolorna. Pilotprojektet har pågått sedan 2011 i ett flertal kommuner. Nu utvidgas satsningen till samtliga regioner i landet.

Åse Tea Bachke är nationell projektledare i Arbeids- og velferdsdirektoratet för Forsøk med NAV-veileder i videregående skole**. Hon säger så här om satsningen:

Nytt indikatorverktyg för ungdomsgarantin

FINLAND: Ett indikatorverktyg för ungdomsgarantin har lanserats i Finland. Det nya verktyget innehåller bland annat statistik över sysselsättningen bland unga, utbildningsgarantin och förebyggande av utslagning.

Verktyget hjälper dem som jobbar inom området att göra regionala jämförelser och identifiera det som fungerar väl. Än så länge är det frågan om en testversion och feedback efterlyses.

Utvärdering startar - om uppföljning av unga som hoppar av skolan

NORGE: Myndigheten Arbetids- og Velferdsdirektoratet (NAV) har uppdragit Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) att genomföra en evaluering av NAVs uppföljningsinsats mot unga som hoppat av skolan.

Uppdraget är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om att undesöka NAVs roll i Ny GIV-uppföljningsprojektet, som är ett samarbete mellan NAV och den regionala Oppfølgings­tjenesten (OT) om uppföljning av unga under 20 år. Slutrapporten för denna delen av uppdraget ska levereras innan september 2015.

Ungas etablering efter gymnasiet - ny stor uppföljning

SVERIGE: Skolverket har fått i uppdrag att undesöka etableringen för unga efter gymnasiet. Den första rapporten Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan - en registerstudie publicerades i oktober 2014. Enligt uppdraget ska Skolverket årligen, senast den 1 oktober, lämna en redovisning till Regeringskansliet om hur ungdomar etablerat sig på arbetsmarknaden.

SMS-kontakt har halverat skolkandet

SVERIGE: Skolket i Stockholms grundskolor minskar. När skolorna började skicka sms till föräldrarna när deras barn inte dök upp sköt närvarosiffrorna i höjden.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet.

Se nyhetsinslag från TV4 Nyheterna.

Regeringsuppdrag: uppföljning av unga utan gymnasieutbildning

SVERIGE: Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att genomföra en uppföljning av etableringsprocessen bland ungdomar som inte har påbörjat eller har avbrutit en gymnasieutbildning.

Statistiska centralbyrån ska senast den 15 oktober 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) lämna en lägesrapport. Uppföljningen ska genomföras med användande av webbenkät och telefonintervjuer.

Ny uppföljning startar: Vad händer med unga efter gymnasiet?

Sverige: Efter gymnasiet fortsätter många att studera, andra reser eller börjar jobba. Ytterligare en grupp faller mellan stolarna och står utan sysselsättning när hösten kommer.

Nu har svenska regeringen gett Skolverket, den nationella myndigheten för skolfrågor, i uppdrag att följa upp unga och hur det går för dem efter avslutade gymnasiestudier. Informationen om ungdomarna kommer att hämtas genom olika register samt genom enkätintervjuer med ungdomar och arbetsplatser.

Subscribe to RSS - Uppföljning