SiSam (Sverige)

Statens institutionsstyrelse (SIS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)  har på uppdrag från regeringen att utveckla och pröva en modell för skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem.

Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

Sverige: Rapporten behandlar grundskoleelevers attityder och förhållningssätt till teoretiska respektive yrkesorienterade gymnasieprogram.

Syftet med undersökningen är att ringa in vilka faktorer som avgör utbildningsvalet för ungdomarna några månader innan de ska göra sitt val av gymnasieutbildning. Följande forskningsfrågor var vägledande:

Skolfam (Sverige/Norden)

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultaten för placerade barn. En förbättrad skolgång är en kraftfull åtgärd, så kallad skyddsfaktor, för att stärka placerade barn och unga att stå emot andra utmaningar, så kallade riskfaktorer.

Var: I dag är arbetsmodellen spridd till 23 kommuner i landet.

Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad – Socioekonomisk analys inom projektet Vägar till arbete

Den här rapporten är en socioekonomisk analys av vilka konsekvenser funktionsnedsättning och andra svårigheter får för elever på arbetsmarknaden efter skolan.

Studien väcker ett antal frågor och funderingar. Den första av dessa är att omfattningen av skolmisslyckanden och dess konsekvenser i vuxenlivet i form av utanförskap på arbetsmarknaden ser ut att vara betydligt mer omfattande än man trott. Kostnaderna för detta är också betydande.

Unga in (Sverige)

I Unga in samlas aktörer, med olika kompetenser och erfarenheter för att möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar. Projektet ska utveckla arbetsmetoder för att förbättra arbetssättet med målgruppen. Projektets metoder kommer att implementeras genom Arbetsförmedlingens nya projekt UngKOMP.

Var: Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå.

Hikikomori (Sverige)

Hikikomori är japanska och betyder "den som drar sig undan". Projekt Hikikomori finns till för unga som isolerat sig i hemmet under längre tid och som varken arbetar eller studerar. Projektet arbetar för att hjälpa de unga att bryta isoleringen och bli mer delaktiga i samhället.

Var: Uppsala och Knivsta kommun.

Magelungens hemmasittarprogram (HSP) (Sverige)

Magelungens hemmasittarprogram (HSP) är ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolan. Barn som inte går till skolan, så kallade hemmasittare, betraktas som ett växande problem i svenska skolor. Programmet som bygger på evidensbaserade metoder är framtaget av Magelungen Utvecking, ett personalägt företag inom den sociala sektorn.

Andra chansen (Sverige)

Andra chansen är en ordinarie verksamhet under Uppsala kommun som vänder sig till unga utanför arbete och studier. På andra chansen får ungdomar möjlighet att läsa in gymnasiekurser och göra praktik anpassat efter individens behov.

2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar

Rapporten är den fjärde uppföljningen av unga som varken arbetar eller studerar från ESF-projektet Temagruppen Unga i arbetslivet.

Teknikstöd i skolan (Sverige)

I projektet Teknikstöd i skolan har elever med kognitiva svårigheter getts möjlighet att prova tekniska hjälpmedel för att se om det kan hjälpa dem i deras skolarbete. Eleverna har också fått individuell stöttning och hjälp med att utarbeta strategier för användningen av teknikstödet. Kompetensutvecklingsinsatser till lärare och samverkan med berörda verksamheter utanför skolan har utgjort viktiga delar i projektet.

Pages

Subscribe to RSS - Sverige