Ungdom i svevet (Norge)

Ungdom i svevet har utviklet kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter i arbeidet med utsatte unge. Det startet som et prosjekt i 2007 i ni kommuner i Nordland fylke, og gikk i 2011 over til å bli en nasjonal satsing med oppdrag å bidra til å styrke de lokal flerfaglig innsats og  metodiske arbeid med utsatte unge i kommunens ordinære tjenester. Arbeidet har vært utført i et partnerskap mellom Fylkesmannen og Universitetet i Nordland i et nært samarbeid med ungdommer og fagfolk fra ulike tjenester. Prosjektet har favnet både fag- og tiltaksutvikling, forskning og formidling.

Forsøk med NAV-veileder på videregående skole (Norge)

Försöket är ett pilotprojekt där 45 handläggare från 33 lokala NAV-kontor kommer att lokaliseras på 28 gymnasieskolor runtom i landet. Tanken är att handläggaren ska bli en länk mellan skolan och det lokala NAV-kontoret för att säkra snabbare insatser och bättre samordning kring elever som avbryter skolgången eller är i farozonen för att göra det.

Arbeidsinstituttet i Buskerud (Norge)

Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) är en utbildningsaktör för ungdomar som behöver ett alternativ till  den ordinarie gymnasieskolan (no.videregående skole).

Lærlingløftet (Norge)

Lærlingløftet er en felles satsning, i samarbeid mellom norske myndigheter og arbeidslivets parter. Lærlingeløftet er en tiltakspakke [Sv: åtgärdspaket] for å rekruttere flere virksomheter til å ta i mot lærlinger på sine arbeidsplasser.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser (Norge)

Samfunnskontrakt for flere læreplasser er en avtale mellom myndighetene og partene i norsk arbeidsliv for å opprette flere læreplasser. Norge har i flere år hatt stort underskudd på læreplasser [sv: lärlingsplats] i flere bransjer og yrker. I dette prosjektet tar man sikte på å øke antallet nye lærekontrakter[1] med 20 prosent over en periode på fire år.

Ny GIV (Norge)

Ny GIV er en bred, nasjonal innsats for å øke andelen som gjennomfører og bestå videregående opplæring. Prosjektet ble etablert og gjennomført under Stoltenberg II-regjeringen. Flere delprosjekter inngår i Ny GIV-satsningen. Sammen med dette kommer også en rekke regionale og lokale innsatser i den enkelte kommune og på den enkelte skole.

Landomtale - Norge

   

Satsning mot frafall i videregående opplæring (Norge)

Satsingen mot frafall i videregående opplæring var de norske myndighetenes innsats mot frafall i videregående skole i årene 2003-2005.

Mestringsprosjektet (Norge)

Mestringsprosjektet er et utviklingsprosjekt som ble gjennomført i Nordland fylke i Norge.[1] Prosjektet ble gjennomført som del av det nasjonale skoleutviklingsprogrammet i Norge, Kunnskapsløftet – fra ord til handling.  To videregående skoler og tre ungdomsskoler deltok i prosjektet.

Ny GIV – Overgangsprosjektet (Norge)

Overgangsprosjektet er et delprosjekt av den nasjonale satsningen i Norge, Ny GIV. Fokuset i dette delprosjektet ligger på systematisk oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner, lav motivasjon og utilstrekkelige forutsetninger.

Pages

Subscribe to RSS - Norge