Olweusprogrammet (Norge)

Olweusprogrammet är ett anti-mobbningsprogram som omfattar hela skolan, med mål om att förebygga och reducera mobbning genom att skapa en trygg och bra skolmiljö för alla elever.

Ungdom, frafall og marginalisering

"Formålet med dette temanotatet er å samle nyere forskning om unge som befinner seg i utkanten av utdanning og arbeidsliv, og som står i fare for å forbli utenfor. Hva kjennetegner disse ungdommene? Hvilke konsekvenser har det å stå utenfor for de som rammes? Hva vet vi om årsaker til at ungdom kommer i en slik situasjon? Hvilken kunnskap har vi om innsatser for å hindre at ungdom havner utenfor? Hva skal til for å hjelpe unge som allerede står uten jobb eller skoleplass tilbake i opplæring eller arbeid?" (Fra innledningen, s 6.)

Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden

Eifred Markussen (red.) (2010) Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden. TemaNord 2010:517. København: Nordisk ministerråd.

Definisjoner av frafall

Definisjoner av frafall

Frafall i videregående utdanning (gymnasie, ungdomsuddannelse) vurderes som et alvorlig problem i alle de nordiske landene (Markussen, red. 2010). Bruken av begrepet, og måtene å måle dette på, er i midlertid langt fra entydig. Nedenfor gis en kort introduksjon til dette.
 

Skandinavisk skoleordliste

   

Nedenfor har vi samlet begreper og forklaringer mellom de skandinaviske språkene. Dette er ord og bereper fra skole- og utdanningsfeltet som erfaringsmessig kan skaper forvirring for lesere. Vi vil understreke at dette ikke prederer å være noe standardisert oppslagsverk, men er kun ment å fungere som en ordforklaring og lesehjelp hjelp for lesere på disse nettsidene.

Nordisk antologi: For det som vokser

I alle de nordiske landene er det bekymringer knyttet til at et økende antall unge mennesker går over uførepensjon (förtidspension/ førtidspension). Denne antologien består av forskningsbidrag fra Norden om unge, psykisk uhelse og tildlig uførepensjonering (förtidspesionering / førtidspension). Utgivelsen bygger på et nordisk ekspertseminar, avholdt i januar 2013, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Seminaret samlet 25 etablerte forskere og sakkyndige fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Norge. I de ulike kapitlene drøftes ulike aspekter ved de unges situasjon i de nordiske landene: helsesituasjon, situasjon på arbeidsmarked og situasjonen innen skole/utdanning. - See more at: http://kunnskapsbanken.org/forskning/nordisk-antologi-det-som-vokser#sth...

Situationen för unga i Norden i siffror

Det kan verka logiskt att situationen för unga i arbete och studier skiljer sig åt mellan länderna i Europa men det är inte bara mellan andra länder på kontinenten som situationen skiljer sig, också mellan de nordiska länderna ser situationen relativt olika ut. I texten nedan presenteras en översikt av ungas situation utifrån ett antal aspekter. Uppgifterna är hämtade från OECDs scoreboard om unga, studier och arbetsmarknad.

Konferanserapport: Unge utenfor

NOVA (2012) Konferanserapport: Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv,  Oslo, 11.-12. oktober 2012. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Unge på Kanten - Om inkludering av utsatte ungdommer

Bjørn Halvorsen, Ole Johnny Hansen, Jenny Tägtström (2013) Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer.Nord 2012:005. København: Nordisk ministerråd. 

Subscribe to RSS - Norden