Modellkommuneprojekt om Unge, alkohol og stoffer (Danmark)

Alkohol- och narkotikabruk hos unga kan påverka deras inlärningsförmåga, studiemotivation och chanserna till att klara en gymnasieutbildning[1]. På uppdrag av Sundhedsstyrelsen har sex kommuner tillsammans med utvalda gymnasieskolor[2] arbetat för att bemöta ungas bruk av alkohol- och droger och minska negativa följdeffekter.  Aktiviteterna har utgått från ett förpliktigande samarbete mellan skolor och kommun.

Samarbejdsmodellen (Danmark)

Samarbejdsmodellen är en modell som kan underlätta övergången till vuxenlivet och säkra en sammanhängande insats för unga, som har behov för stöd på deras väg till utbildning och arbete.

Unge på tværs (Danmark)

Unge på tværs var ett paraplyprojekt 2013 - 2014 med fokus på att utveckla och implementera metoder för att stärka ungas övergång till en yrkesutbildning. Fokus har förutom direkta insatser för målgruppen, bland annat legat på kunskapsutveckling bland pedagogisk personal och stärkt samverkan mellan berörda aktörer.

SNABBFAKTA

Var: Öresundsregionen (Danmark och Sverige).

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport for projekt Unge på tværs. Ungdomsuddannelsesmuligheder ved valg af erhvervsuddannelser en tværgående indsats. Rapporten sammenfatter resultater og erfaringer fra 11 brobygningsprojekter, der alle har arbejdet med god praksis for unges overgang til en erhvervsuddannelse.

Målet med projekt Unge på tværs har været at bidrage til at udvikle metoder og at implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse – uanset om de unge kommer direkte fra grundskolen eller har mere livserfaring i baggagen.

Fod på frafaldet med indsatsteori

Denne håndbog viser hvordan erhversskolerne kan arbejde med indsatsteori som en metode til at udvælge, udvikle og evaluere indsatser for at nedbringe elevfrafaldet.

Håndbogen henvender sig til ledere, kvalitetsansvarlige og andre medarbejdere på erhvervsskolerne der arbejder med skolens frafald, og som ønsker at arbejde mere systematisk med at finde ud af hvordan skolens indsatser virker.

Skoletilknytning og forebyggelse - professionssamarbejde i et ungdomsperspektiv

Unge, der ikke passer deres skole får ikke den hjælp, de har brug for – skolen handler for sent og forkert. Det viser undersøgelsen fra Metropol og Det Kriminalpræventive Råd.

Bedre overgange for udsatte unge

Den här rapporten är en halvtidsutvärdering av insatsen ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’ (se. Vägen till utbildning och arbete).

Insatsen är igångsatt av Socialstyrelsen för att stötta unga som är eller varit fosterhems- eller institutionsplacerade. Syftet är att öka och förbättra ungdomarnas förutsättningar till utbildning och arbete.

Bedre overgange for udsatte unge, SFI rapport 2013.

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekempelse (Danmark)

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekempelse är ett utvecklings- och forskningsprojekt under Undervisningsministeriets utvecklingsplan för teoretiskt orienterade gymnasieutbildningar (dk. gymnasieuddannelser).

Var: 12 projekt som totalt berör 16 gymnasium runt om i hela Danmark. Skolorna har ansökt om att medverka i projektet och mottar ekonomiskt stöd för utvecklingsarbetet från Undervisningsministeriet.

Handlingsplaner for øget gennemførelse (Danmark)

Yrkesskolorna (dk. ehrvervsskoler) lämnar varje år in en handlingsplan för ökad genomföring till danska Undervisningsministeriet (UVM). I handlingsplanen beskriver skolorna deras mål och strategier för på vilket sätt och hur mycket de ska minska studieavbrotten. Skolorna beskriver också vilka insatser de prioriterar för att nå målsättningen.

Landomtale - Danmark

  

De danske ungdomsuddannelser tilsvarer det som på svensk og norsk er gymnasie-/yrkesyutbildning og videregående utdanning (upper secondary education på engelsk). Ungdomsuddannelserne gjennomføres i gymnasieskoler og erhvervsskoler som i all hovedsak er selveiende institusjoner eller private skoler.

Pages

Subscribe to RSS - Danmark