Ungdomsgarantin (Finland)

Ungdomsgarantin i Finland ble innført fra årsskiftet 2013, og er i stor grad knyttet til å ruste opp utdanningskapasitet og utdanningsmulighetene for ungdommer og unge voksne. Vekten ligger i stor grad skole/utdanning, og dernest på arbeid/aktivitet.

Hvor: Finland, nasjonal satsning

Når: Fra 1. januar 2013

Hvem: Samarbeid mellom tre departementer: Arbets- och näringsministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, samt Social- och hälsovårdsministeriet.

Mål: Ungdomsgarantin har som mål å få flere ungdommer i utdanning og inn på arbeidsmarkedet, forebygge langvarig arbeidsledighet blant unge, tidlig identifisere risiko for utstøting og forbygge utenforskap. Mål om at 36 000 unge voksne skal gjennomgå kompetanseprogrammet

Bakgrunn: Finland har hatt stigende arbeidsledighet blant unge. Et nasjonalt utvalg beregnet at man pr desember 2011 på landsbasis hadde rundt 55 000 unge under 30 år som var registrert arbeidsledige.[1]  Man anslår at rundt 40 000 unge på landsbasis verken har arbeid, skole eller annen registrert aktivitet på dagtid.

Metodikk: Ungdomsgarantin er en nasjonal satsning med elementer:
A) En utdanningsgaranti for unge under 25 år som sikrer plass på gymnas/yrkesutdanning, læreplass, dagaktivitet eller rehabilitering.
B) Et kompetanseprogram for unge voksne (20-29 år) uten videregående utdanning.
C) Sanssi-kort med tilsagn om lønnstilskudd til arbeidsgivere.
D) Ungdomsverksteder og sektorovergripende samarbeid i kommunene med skreddersydde tilbud til unge som er langt fra arbeidsmarkedet. D) Sosial-, helse- og rehabiliteringstjenester overfor unge med store og sammensatte problemer.

Evaluering: Etter hva vi kjenner til er det foreløpig ikke besluttet noen evaluering av Ungdomsgarantin.

 

Hovedelementer i Ungdomsgarantien

Ungdomsgarantin er for det første rettet mot de unge som avslutter grunnskolen, og der man tar sikte på at alle skal få en utdanningsplass.[2]  For det andre har den et tilbud om videregående utdanning til unge voksne som ikke har slik utdanning fra før. (Målet i denne delen av programmet handler om å gi yrkesrettet utdanning til 36 000 unge voksne i løpet av perioden 2013-2016.) For det tredje inneholder Ungdomsgarantin et element av arbeidsrettede tilbud rettet til de som ikke ønsker skole/utdanning. Dette skjer i form av vurdering av arbeidsevne, karrieretrening og -veiledning samt lønnssubsidier til arbeidsgivere. For det fjerde inneholder Ungdomsgarantin et element som retter seg mot de unge som har omfattende og sammensatte problemer. Denne delen av garantien dreier seg om økt vekt på oppsøkende ungdomsarbeid og utvikling av flere aktivitetstilbud, opptreningsmuligheter, behandlings- og rehabilitering tilbud til ungdom som av ulike grunner befinner seg langt fra ordinært arbeidsmarked eller skole/utdanning. Det er blant annet bygd opp aktivitets- og yrkestreningstilbud i form av ungdomsverksteder i hele landet.[3] Ungdomsverkstedenes har tilbud til unge som verken arbeider eller studier, i form av aktiviteter, arbeidstrening og rehabilitering. Det gjøres også administrative endringer på kommunalt nivå som gjør det lettere å utveksle kontaktinformasjon til ungdom som ikke er i arbeid, utdanning eller registrert aktivitet.

Innen de ulike elementene av Ungdomsgarantin er det egne retningslinjer for hvilke delmålgrupper som omfattes, hvordan innsatsene skal gjennomføres og forutsetninger som skal være oppfylt for at garantien skal gjelde.

 

Ungdomsgarantier i Norden

Alle nordiske land har en eller annen form for jobbgaranti for ungdom. Jobbgaranti i Sverige, lovbestemt rett og plikt til aktivering i Danmark, Ungdomsgarantien i Norge og Ungt fólk til athafna på Island har det til felles at det gis garantier for tilbud om arbeid innen et visst antall måneder etter at den enkelte unge har meldt seg ledig.  Ingen av disse er likevel formulert som individuelle rettigheter. Ulike former for tidlig innsats i kombinasjon med samhandling fra offentlige instanser ser ut til å være en viktig første faktor i suksessfullt arbeid overfor denne ungdomsgruppen.[4]

 

 

Linker

Ungdomsgarantins nettside

Om Ungdomsgarantien på undervisningsministeriets nettside

Informasjon fra Arbets- och näringsministeriet

 

Fotnoter


[2] Dette gjøres både gjennom å bygge ut antallet studieplasser i videregående utdanning parallelt med at man effektiviserer og forkorter studietiden innen yrkesutdanningene.

[4] Basert på Halvorsen, Bjørn, Ole Johnny Hansen og Jenny Tägtström (2012) Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer. Nord 2012:005. København: Nordisk ministerråd.