Ungdom i svevet (Norge)

Ungdom i svevet har utviklet kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter i arbeidet med utsatte unge. Det startet som et prosjekt i 2007 i ni kommuner i Nordland fylke, og gikk i 2011 over til å bli en nasjonal satsing med oppdrag å bidra til å styrke de lokal flerfaglig innsats og  metodiske arbeid med utsatte unge i kommunens ordinære tjenester. Arbeidet har vært utført i et partnerskap mellom Fylkesmannen og Universitetet i Nordland i et nært samarbeid med ungdommer og fagfolk fra ulike tjenester. Prosjektet har favnet både fag- og tiltaksutvikling, forskning og formidling.

Var: Ni kommuner i Nordland: Brønnøy, Alstahaug, Dønna, Rana, Saltdal, Bodø, Vestvågøy, Sortland og Lødingen.

Ansvarig aktör: Fylkesmannen i Nordland i partnerskap med Universitetet i Nordland.

När: 2007 - 2011

Målsättning: Kartlegge, prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor utsatte unge.

Målgrupp: Målgruppen har vært ungdom i alderen 15-25 år som sliter blant annet med skole, jobb, familieforhold, økonomi og relasjoner til jevnaldrende.

Budget: 3 mill pr år til prosjektledelse og forskning. I tillegg har de kommunale prosjektene fått prosjektstøtte via statlige finiansieringsordninger.

Bakgrund: Prosjektet startet med bakgrunn i at ni Nordlandskommuner søkte staten om finansiering av femten ungdomsrettede prosjekter, hvor alle hadde til felles at de ønsket å finne ut hvordan de kunne komme tidligere inn med hjelp til utsatte unge. Kommunene erfarte at dette var en målgruppe som ingen hadde et tydelig ansvar for og hvor man ofte kom sent inn med hjelp. Sammen med Universitetet i Nordland inviterte Fylkesmannen kommunene til å delta i et flerfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag av og finansiert av tre ulike fagdirektorater: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.    

Evaluering: Universitetet i Nordland har forsket på erfaringer fra de kommunale utviklingsprosjektene. I tillegg er det gjennomført en ekstern evaluering av det overordnede prosjektet, i form av to masteroppgaver. 

EVALUERING OCH DISKUSSION

Forskningen er basert på samtaler med om lag 50 ungdommer som var deltakere i de kommunale prosjektene. Ut fra dette har vi identifisert virksomme tilnærmingsmåter og metoder i arbeidet med utsatte unge, på tvers av ulike tjenester. Dette kan oppsummeres i følgende utsagn fra de unge

-Snakk med oss, og tro på oss.
- Alle har en drøm. Spør etter den, og tro på den.
- Bry deg om oss.

- Finn oss der vi er, og gå ut av kontorene.
- Hold ut, ikke gi opp.
- Vi trenger en voksen å stole på.
- Gjør noe sammen med oss.
- Le med oss.
- Gi oss praktisk hjelp, og hjelp i hverdagen.
- Gå ved siden av oss. Ikke gå bak og dytt, eller foran og dra.
- Verden henger sammen, jobb sammen på tvers av tjenester.
- Hjelp oss med noe å gjøre på fritiden, ikke bare på dagtid.
- Forvent noe av oss, noe vi kan mestre.
- Det er fælt å ha et dårlig rykte, kan vi gjøre noe med det?
- Er det vi som dropper ut, eller er det andre som dropper oss?

Videre har man vært opptatt av hva som kjennetegner prosjekter som lykkes med å skape forankring og endring av arbeidsformer etter prosjektslutt. Noen sentrale punkt er:

Fokus på målgruppen. I et flerfaglig/ fleretatlig arbeid har blikket vært rettet mot ungdommene - ikke mot tjenestene. Vi erfarer at der felles fokus på ungdom finnes, er det også langt enklere å finne smidige organisatoriske løsninger.
Medvirkning. Ungdommer må inviteres inn som reelle medvirkere. Det kan være utfordrende, men vi har også erfart at det kan være lærerikt, inspirerende og noen ganger mye enklere enn fryktet.
Autonome kommuneprosjekt. Ungdommer lever i sitt lokalmiljø, og problemer og løsninger må finnes ut fra lokale behov og muligheter. Forvaltning og forskningsgruppe har bidratt med spørsmål, innspill, forventninger og kunnskapsstøtte.
Fler- og tverrfaglig samarbeid. Ungdom i risiko – eller i svev – lever sine liv på flere arenaer. Tiltak som har lyktes utvikles ofte i samspill mellom tjenester som henger sammen og utfyller hverandre.
Arenaer og møteplasser. Det er viktig å møtes. Jevnlige samlinger for prosjektledere har gitt rom for refleksjon, erfaringsutveksling og faglige innpill.
Partnerskap mellom kommune, fylkesmann og universitet, samt samspill mellom praksis, forskning og undervisning har vært betydningsfullt.
Kunnskap og tiltak må utvikles, ikke implementeres. Forandring og forankring må gå som parallelle prosesser.
Deltakende forskning og alternative formidlingsformer. Ungdom i Svevet har utforsket deltagende forskning der både fagfolk og ungdommer har inngått som aktive deltakere. Dette har gitt nyttig kunnskap og viktige erfaringer. Film, fortellinger, bilder og eksempelhefter, formidler erfaringer til et større publikum enn det tradisjonelle forskningstekster gjør.

Utfordringer

Gjennom forskningen har vi pekt på noen utfordringer knyttet til måten vi forstår og snakker om ungdom i risiko. Mens voksne ofte snakker om atferd snakker ungdom om følelser. Vi har erfart at svev, i motsetning til risiko, formidler normalitet, positivitet og mulighetstekning. Det å ta i bruk et nytt begrep kan åpne for nye forståelser og andre måter å tilnærme seg og handle på. Hvordan vi forstår de unges utfordringer for betydning for hvilke tiltak vi velger å sette inn.

Forskningen har også problematisert at de ulike virksomhetenes måter å måle kvalitet, kan gjøre de vanskelig å arbeide på den måten som de unge beskriver som virkningsfulle. Det som måles vil også føringer for hva som gjøres. Dersom en virksomhet må dokumentere i hovedsak ut fra mål som tidsfrister og økonomi, slik tilfellet er i dag, vil dette skyve virksomheten i retning av det arbeidet som kan måles ut fra slike standarder. Vi mener at man med utgangspunkt i ungdommenes utsagn bør utvikle bedre måleenhetene.

MER OM UTVECKLINGSPROJEKTET

Etter prosjektperioden gikk Ungdom i svevet fra 2011 over til å bli en nasjonal satsing i 2011 med oppdrag å bidra til å styrke den lokale innsatsen og det metodiske arbeidet med utsatte unge i kommunens ordinære tjenester, herunder: skolen, NAV, helse- og omsorgstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, kultur og barnevern. Arbeidet har vært utført i et partnerskap mellom Fylkesmannen og Universitetet i Nordland og på oppdrag av fem ulike fagdirektorat: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Inkluderings og mangfoldsdirektoratet og Husbanken. 

LÄNKAR OCH MATERIAL

Rapporter:

Follesø (red) (2011) Gi viljen mulighet! Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007-2010 UiN-rapport nr.12-2011

Halås, Mevik, Jakobsen og Follesø (2015) Sluttrapport Ungdom i svevet 2011 – 2015. Tilbakeblikk på fire år som nasjonal satsing.  

Övrigt

Nettside: www.ungdomisvevet.no

Tilbakeblikk på ungdom i svevet – Magasin fra prosjektperioden 2007 – 2011

Norge Rundt med Ungdom i svevet – Magasin med nasjonale prosjekter 2015