Unga in (Sverige)

I Unga in samlas aktörer, med olika kompetenser och erfarenheter för att möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar. Projektet ska utveckla arbetsmetoder för att förbättra arbetssättet med målgruppen. Projektets metoder kommer att implementeras genom Arbetsförmedlingens nya projekt UngKOMP.

Var: Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå.

Ansvarig aktör: Arbetsförmedlingen i sam­arbete med Fryshuset, Rikspolisstyrelsen, kommuner, arbetsgivare, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

När: Augusti 2012 – sommaren 2014.

Målsättning: Ett effektmål är att av totalt 800 deltagare ska minst 360 börja jobba eller studera. Därutöver ska minst 240 ta del av annan relevant insats, exempelvis vård. En överordnad målsättning med projektet är att förändra hur arbetsförmedling och kommuner förhåller sig till och organiserar sitt arbete med unga som står långt från arbetsmarknaden.

Målgrupp: Unga 16-24 år som inte studerar eller arbetar, och som heller inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen. De flesta har haft svårigheter i skolan. Många har psykisk och neuropsykiatrisk ohälsa, ibland i kombination med missbruk.

Budget: Den totala budgeten på två år är ca 60 miljoner SEK, varav 28 miljoner är från Arbetsförmedlingen, 25 miljoner från Europeiska socialfonden (ESF) och 7 miljoner från berörda kommuner.

Bakgrund: Unga in startades för att synliggöra den grupp unga som har allra svårast att komma ut i jobb, för att undvika att de hamnar i långvarig arbetslöshet. Arbetsförmedlingen initierade därför våren 2009 en förstudie för att kartlägga och samla in kunskap om unga människor som inte återfinns i samhällsstatistiken. Resultatet från studien pekade bland annat på att det finns betydande grupper unga utanför arbete och studier, år 2008 beräknades denna grupp utgöras av 36 000 individer i åldern 16-24 år. Unga i målgruppen upplever inte kontakten med Arbetsförmedlingen och andra samhällsinstanser som tillfredsställande. De har erfarenheter av att slussas runt mellan myndigheter utan att få det stöd de behöver. Verksamheter som arbetar framgångsrikt med att stödja unga i målgruppen arbetar individanpassat och med ett helhetsperspektiv.

Förstudien resulterade i projektet Unga in som pågick i Fryshuset i Stockholm 2009-2012. Projektet gav positiva resultat och en ny förstudie företogs 2011. Ambitionen var att skala upp projektet till nationell nivå på fem orter, Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå.

Metodik: Projektet arbetar med ett målgrupps- och individbaserat bemötande, multiprofessionella team, samverkan mellan myndigheter och med arbetslivet, informella och avslappnade lokaler som är välkomnande för unga och där personal alltid finns nära till hands.

Evaluering: Projektet har bland annat effektutvärderats. Ramböll Managment har utvärderat Unga in två gånger, första gången under projektets gång och andra gången efter projektslut.

Halvtidsutvärdering Unga in

Unga in Slututvärdering

EVALUERING OCH DISKUSSION

Den slutliga utvärderingen av projektet visar att Unga in bidragit till att bryta utanförskapet hos många ungdomar. Projektet har lyckats etablera kontakt med och förtroende hos ungdomar som tidigare i hög grad stått utanför såväl samhälls- och arbetsliv. Cirka 60 procent av ungdomarna som avslutar sitt deltagande går vidare till arbete och studier, varav merparten har kvar denna sysselsättning tre månader senare.

Den socioekonomiska analysen visar att om projektet lyckas förkorta arbetsmarknadsinträdet med ett år bär projektet dessutom sina kostnader från ett samhällsperspektiv, vilket också är sannolikt enligt Rambölls bedömning utifrån tillgänglig empiri och forskning.

Nära samverkan med andra aktörer har möjliggjort ett mer individualiserat och sammanhållet stöd från samhället. Projektet har tagit ansvar för att ungdomarna ska komma i kontakt med relevanta aktörer, vilket bidragit till att få unga hoppat av projektet. Bemötande av de unga och att de känner sig sedda och välkomna har varit en grundpelare för projektet.

MER OM PROJEKTET

Projektet Unga in kan således sammanfattas i fyra huvudsakliga fokusområden: nära samverkan, anpassat bemötande och förhållningssätt, ökad flexibilitet samt ökad tillgänglighet. Genom projektens multikompetenta team har ungdomarna kunnat erbjudas ett sammanhållet och individualiserat stöd som minskar risken för att ungdomarna tappas bort på vägen.

Mötet med ungdomen har också varit i fokus där den höga igenkänningsfaktorn hos de så kallade marknadsförarna[1] och ett intresse för ungdomens hela livssituation har bidragit till att ungdomarna fått ett individanpassat och personligt bemötande. Projektet har också inneburit en högre grad av flexibilitet och tillgänglighet för ungdomen. Genom personlig support och lyhördhet för ungdomens individuella behov har ett flexibelt och anpassat utbud av aktiviteter kunnat erbjudas. Lokalens placering och utformning samt möjlighet till nära kontakt med handläggarna har också bidragit till att ungdomarna kunnat erbjudas ett kontinuerligt och nära stöd. Framgångsfaktorerna för Unga in handlar med andra ord inte bara om de enskilda arbetssätten i sig utan också om att projektet kunnat fylla behov som myndighetens reguljära verksamhet har svårt att fullt ut möta.

Metoder

Projektet har arbetat med multiprofessionella team med arbetsförmedlare, psykologer, socialkonsulenter, marknadsförare och studie- och yrkesvägledare. Projektet har jobbat uppsökande med så kallade marknadsförare. Marknadsförarna har varit unga i åldern 18-24 år med liknande bakgrund som Unga ins målgrupp. De har rört sig i samma miljöer som de unga i målgruppen och kan förstå och nå fram på ett sätt som personal på myndigheterna har svårt att göra.

Unga in har arbetat med uppsökande verksamhet av målgruppen. Det innebär att hitta och attrahera ungdomar i utanförskap. Samtliga anställda har arbetat med uppsökande verksamhet där målet har varit att fler ungdomar som finns långt från arbetsmarknaden på sikt ska få jobb eller börja studera för att kunna försörja sig själva, alternativt annan "känd planering".

Projektet har lagt stor vikt vid den initiala kontakten, fokus är på individuellt bemötande och att skapa förtroende. Steg 1 när ungdomarna väl kommer till projektet är ett informationsmöte, steg 2 handlar om att ungdomen skriver in sig vid projektet och således även vid Arbetsförmedlingen, steg 3 är en kartläggning tillsammans med ungdomen. I kartläggningssamtalet skapas en relation och en helhetsbild av ungdomens situation. Ungdomen får ökad insikt om vilket stöd som kan erbjudas och får stöd i och möjlighet till att formulera sina behov.

Unga in möter målgruppen i en avslappnad miljö, lounge, som skiljer sig från skolmiljön och konventionella myndighetsmiljöer. Tillgängligheten till personal är god, deltagarna får stöd och hjälp med matchning. I Loungen finns det möjlighet för de unga att softa i soffan och att ha viktiga samtal om framtiden. Det är ett sätt att avdramatisera möten, vara tillgäng och öka förutsättningar för samtal på ungdomarnas villkor.

Unga In har varit en försöksverksamhet och komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Tanken med projektet är att det skulle utveckla metoder och arbetssätt som kan implementeras i myndighetens ordinarie verksamhet.

Se mer detaljerat hur Unga in arbetat i projektets processchema.

LÄNKAR OCH MATERIAL

Läs om projektet på Arbetsförmedlingens hemsida

Halvtidsutvärdering Unga in

Unga in Slututvärdering

Fortsättning på Unga in genom nya projektet UngKOMP.

 

[1] Ungdomar med liknande bakgrund som målgruppen och som arbetar uppsökande för att nå målgruppen och sprida information om projektet.