Samarbejdsmodellen (Danmark)

Samarbejdsmodellen är en modell som kan underlätta övergången till vuxenlivet och säkra en sammanhängande insats för unga, som har behov för stöd på deras väg till utbildning och arbete.

Var: Samarbejdsmodellen är utvecklad i fyra danska kommuner – Furesö, Odsherred, Viborg och Aabenraa.

Ansvarig aktör: Danska Socialstyrelsen.

När: 2011-2014

Målsättning: Samarbejdsmodellen syftar till att skapa en mer sammanhängande och helhetsorienterad insats för att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Målet är att ungdomen, genom insatserna i högre grad inkluderas i samhället, bland annat när det kommer till studier och arbete.

Målgrupp: Unga 16-24 år med lättare eller tyngre psykisk ohälsa.

Budget: 18,9 miljoner DKK.

Bakgrund: Många unga med psykisk ohälsa behöver extra stöd för att hantera övergången från barn till vuxenlivet i de kommunala systemen. Det är bakgrunden till att Socialstyrelsen i ett försöksprojekt utvecklat en ny samarbetsmodell som kan användas i kommunernas arbete med målgruppen.

Evaluering: Konsultföretaget Rambøll har utvärderat modellen.

EVALUERING OCH DISKUSSION

Positiva resultat för de unga

Utvärderingen visar att Samarbejdsmodellen har en positiv effekt på de ungas möjligheter att påbörja och bli kvar i utbildning eller arbete. 73 procent av de unga har påbörjat och stannat kvar i utbildning eller arbete under projekttiden. En guide uttrycker det på följande sätt:

”Vi hade många unga, som var isolerade och hade ångest – de flesta har nu klarat sig bra och med fina betyg. De var så stolta, att de kunde spricka, och de kommer helt klart att komma vidare med utbildningen.”

Modellen har också lyckats med att involvera och stärka de unga. Framförallt pekar utvärderingen på följande element som viktiga för de ungas känsla av delaktighet: guiderollen, en-till-en möten, nätverksmöten och att den unge fått arbeta med målformulering och egna uppgifter i förhållande till målen.

De flesta unga har upplevt att de fått ägarskap över processen, känt sig lyssnade till och respekterade. En ungdom uttrycker det så här:

”Normalt sett är man bara ett papper i mängden – nu kan man se en stor skillnad. Här är man en person, som ska framåt.”

Modellen värderas således ha stärkt de ungas förberedelse inför vuxenlivets utmaningar och stöttat dem i övergången från barn till vuxen.

Positiva resultat för samarbetet kring den unge

Förutom att ge goda resultat för de unga har Samarbejdsmodellen också stärkt det sektors- och yrkesövergripande samarbetet och ökat beredskapen hos de olika aktörerna att arbeta med unga med psykisk ohälsa. Bland annat följande moment i modellen lyfts fram som viktiga för samarbetet:

- Ökad kunskap om de andra aktörerna, bland annat om deras verksamhet, kompetens, samarbetskultur och organisatoriska förutsättningar.

- Gemensamma visioner och mål, bland annat genom ökad kunskap om varandras mål, att man skapat gemensamma mål och har en gemensam förståelse av den unges mål.

- Stärkt samarbete kring den unges insats. Bland annat har det gett ett mer helhetsorienterat perspektiv på den samlade insatsen och att olika insatser bättre supplerar varandra.

Brister med modellen

Det har varit svårare att arbeta med de kognitivt svagaste unga, då de haft svårigheter med att reflektera över sitt eget liv och formulera mål för framtiden. Här har modellens brister blivit synliga och enligt utvärderingen finns det behov för att supplera med extra redskap för att anpassa modellen till den här gruppen.

MER OM UTVECKLINGSPROJEKTET

Många unga med psykisk ohälsa har behov av särskilt stöd för att hantera övergången från barn till vuxen inom den kommunala och regionala verksamheten. Därför avsattes år 2011 medel för att utveckla en metod till att underlätta i de här övergångarna och skapa en tidig och sammanhängande insats, så att unga med psykisk ohälsa i högre grad börjar och blir kvar i studier och arbete.

Socialstyrelsen har tillsammans Ramböll och fyra kommuner, Furesö, Odsherred, Viborg och Aabenraa, utvecklat Samarbejdsmodellen.  Kommunerna har under försöksperioden 2011-2014 bidragit till att utprova och utveckla modellens principer, koncept och konkreta redskap.

Framtagandet av modellen har finansierats genom puljemedler[1] från satspuljeaftalen för 2011. Den totala budgeten för utvecklingsprojektet på 18,9 miljoner DKK och täcker kompensation för deltagande till de fyra projektkommunerna samt utveckling, evaluering och förmedling av Samarbejdsmodellen.

Samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellen bygger på tre överordnade element: 1) Centrale personer omkring den unge, vilka får bestämda roller, 2) utvalda redskaber används och 3) det arbetas efter en förutbestämd struktureret proces, med fem obligatoriska möten.

Nedan presenteras de tre elementen översiktligt. För mer ingående information se Socialstyrelsens rapport Samarbejdsmodellen. Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn till voksen.

Centrala personer – guide, nätverksperson og tvärsektoriellt team

Det nya i Samarbejdsmodellen är en person som benämns guiden. Guiden fungerar som vägledare för den unge och koordinator för samarbetet och de insatser, den unge mottar. Guiden följer upp processen kring den unge. Vem guiden är beror bland annat på den unges hjälpbehov och ålder, för unga i åldern 15-17 år kan det till exempel vara en handläggare från den kommunala Barn- och ungdomsförvaltningen.

Förutom guiden finns också en nätverksperson, ett sektorsövergripande team och en tvärgående ledargrupp.

En strukturerad process – förutbestämda möten för övergångar

En del av Samarbejdsmodellen är att skapa och arbeta utifrån en strukturerad process, som är tydlig för såväl den unge som övriga aktörer. Processen fokuserar på 1) den överordnade insatsen och möten, 2) kunskapsdelning och förmedling av roller och ansvar, samt 3) uppsökande av unga med psykisk ohälsa.

Redskap

De utvalda redskapen ska underlätta för dem som arbetar närmast den unge att göra rätt. De ska säkra den unges medinflytande och ge stöd i övergången till vuxenlivet och i fullföljande av studierna eller mellan studier och yrkesliv. På bilden nedan presenteras redskapen. Se länken nedan för mer information om redskapen.

 

LÄNKAR OCH MATERIAL

Rapporter

Ramböll (2015), Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn till voksen. Slutrapport. 

Socialstyrelsen, Samarbejdsmodellen. Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til  voksen. Introduktion og redskaber.

Övrigt

Socialstyrelsens hemsida för Samarbejdsmodellen. Här finns mer information och konkreta verktyg för att komma igång med modellen.