Plug in (Sverige)

Plug In är Sveriges största projekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Var: Sverige, nationell satsning i 5 regioner där 55 kommuner deltar.

Ansvarig aktör: Plug In leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Jämtland, Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Region Västerbotten och Region Östsam. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

När: Februari 2010 - juni 2014.

Målgrupp: Ungdomar i åldern 16 år eller äldre som har avbrutit eller riskerar att avbryta sina studier i gymnasieskolan (ungdomsuddannelser dk., videregående utdanning no.).

Mål:  Projektets övergripande effektmål är att andelen elever i Sverige som lämnar ungdomsskolan i förtid ska ligga väsentligt under 10 procent (EU:s 2020-mål).

Projektets övergripande resultatmål är att alla ungdomar inom målgruppen erbjuds rätt insats i rätt tid för att de ska få möjlighet att fullfölja gymnasieutbildning. Ett underordnat delmål är att arbetslösheten bland de ungdomar, som trots ansträngningar inte återgår till studier, minskar. Ytterligare ett resultatmål är att ha ökat kunskaperna om vad som underlättar för elever i riskzonen att fullfölja sin utbildning.

Sektorsöverskridande samarbete lyfts ofta fram som en föutsättning för att fler elever ska klara gymnasiet. Plug In innehåller därför ett antal så kallade samverkansmål. Dessa syftar till att utveckla samarbetetsformer och metoder mellan och inom regioner och kommuner. Projektet ska också skapa långsiktiga effekter och sprida resultat och erfarenheter från projektet så att de kommer till nytta lokalt, regionalt, nationellt och inom EU.

Budget: Total projektbudget är ca 200 miljoner svenska kronor.

Bakgrund: Det pågår många insatser som syftar till att minska avhopp, det som saknas är forskning om vad som fungerar och varför. I Plug In kommer nya metoder förankrade i forskning att prövas och följas upp av projektet.

Metodik: Försöksverksamheten pågår samtidigt i ett stort antal kommuner ute i landet. De enskilda kommunernas insatser kommer att utvärderas och resultaten rapporteras in till webbportalen PlugInnovation.se där de kan jämföras och analyseras samlat.

Evaluering: Projektet effektutvärderas av Ramböll och processutvärderas av European Minds. 
Kristina Modigh m.fl. (2013) GR.DROPOUTS - ett projekt för att motverka utanförskap. Göteborgregionens kommunalförbund - GR Utbildning.  
Ulrik Fostvedt, Åsa Nillsson och Anna Petterson (2013)  GR.DROPOUTS. Kartläggningsrapport. Pedagogiskt centrum /  GR Utbildning. [Läs rapporten.]

 

Mer om projektet

Plug In fokuserar på att identifiera, utveckla och sprida fungerande metoder för att minska avhopp. Projektet är uppdelat i fyra olika fokusområden (moduler); metoder, forskning, statistik och innovation. Det arbete som bedrivs inom statistikmodulen i Plug In kommer att resultera i en prototyp som visar hur man kan ta fram och åskådliggöra tillförlitlig och tydlig statistik om studieavbrott. Prototypen kommer att presenteras i början av 2014.

Ett femtiotal kommuner i de fem medverkande regionerna deltar i projektet genom olika så kallade metodverkstäder (lokala projekt), i vilka nya metoder för att få ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier prövas. Ingen sammanställning har ännu gjorts av samtliga projekt men tanken är att information om de lokala insatserna ska samlas på webbportalen PlugInnovation.se.

Ett exempel på en ny metod som prövas är så kallade ungdomscoacher. Insatsen pågår i sjutton kommuner i Kalmar län och södra Småland, två regioner som samverkar inom ramen för Plug In. Ungdomscoachernas uppgift är att skapa kontakt med de unga som hoppat av gymnasiet eller riskerar att hoppa av och hjälpa dem att hitta ny inspiration till studier. Det har visat sig att ungdomscoacherna också fått en viktig som stöd i kommunikationen mellan ungdomen och olika myndigheter såsom skolan, försärkringskassan och arbetsförmedlingen.

Andra insatser fokuserar på skolorna och eftersom det är en komplex målgrupp så krävs olika typer av åtgärder. Här kan eleverna erbjudas stöd såsom läxhjälp, motiverande samtal eller hjälp med att få struktur på sin vardag.

 

PlugInnovation.se

Som en del av projektet Plug In har webbportalen PlugInnovation.se skapats. Portalen ska samla aktuell forskning, metoder och erfarenheter om att motverka avbrott från gymnasieskolan. Plattformen drivs som ett särskilt uppdrag av GR utbildning och i nära samverkan med SKL. På PlugInnovation.se kan deltagare från lokala projekt (metodverktstäder) själva lämna rapporter och information om deras verksamhet. Kunskaper och erfarenheter från projekten görs på det här sättet tillgängliga för alla som går in på webbportalen.

Den primära målgruppen för PlugInnovation.se är de som arbetar i metodverkstäderna i kommunerna. Sekundär målgrupp är övriga intresserade. Tanken är att PlugInnovation.se ska fungera som en resursbank, främst för forskning och praxis-fältet. På längre sikt är målet att kunskapsspridningen ska leda till att fler elever fullföljer sina gymnasiestudier.

Tanken är att webbportalen ska leva kvar och fortsätta att utvecklas och uppdateras även efter att projektet PlugInnovation avslutats.

 

Länkar och referenser

Mer information:

SKL:s hemsida 

PlugInnovation