Olweusprogrammet (Norge)

Olweusprogrammet är ett anti-mobbningsprogram som omfattar hela skolan, med mål om att förebygga och reducera mobbning genom att skapa en trygg och bra skolmiljö för alla elever.

Anti-mobbningsprogram inriktar sig sällan på gymnasieskolor. Men mobbning från grundskolan kan skapa psykisk ohälsa långt upp i vuxen ålder och psykisk ohälsa är i sig en vanlig faktor bakom avhopp i gymnasieskolan. Därför väljer vi att här beskriva ett anti-mobbningsprogram trots att det riktar sig till barn och unga grundskolan. Kanske är mobbning och tidigare erfarenhet från mobbning aspekter som oftare bör beaktas för att reducera avhopp.

Var: Implementeringen av programmet är vida spridd bl.a. i skolor i Norden, Baltikum, Tyskland och USA. 

Ansvarig aktör: Tusentals skolor världen över arbetar med programmet. Programmet kommer från Norge där det har stor spridning. I Sverige arbetar runt 70 skolor med programmet, däribland samtliga grundskolor inom Helsingborgs stad. I Island har mer än 110 skolor implementerat programmet.

När: Programmet har använts i sin nuvarande form sedan slutet av 1990-talet.

Målsättning: Programmets målsättning är att reducera befintliga problem med mobbning och att förebygga mobbning och skapa en trygg och bra lärandemiljö för alla.

Målgrupp: Primär målgrupp är elever i grundskolan.

Budget: Kostnaden för implementering av programmet varierar. Programmet måste fortlöpande underhållas för att vara verksamt, och kräver resurser bl.a. i form av skolpersonalens arbetstid och kostnader för vidareutbildning. Olweus International är ett icke-vinstdrivande företag som arbetar med implementering av programmet. Programmet har också fått många avknoppningar i andra länder med delvis modifieringar av programmet. Där kan man tänka sig att andra aktörer är verksamma.

Bakgrund: Olweusprogrammet bygger på vetenskapliga studier om mobbning och våld. Projektet är utvecklat i Norge av Dan Olweus, svensk professor i psykologi vid universitetet i Bergen. Olweus började sin forskning om mobbning på 1970-talet.

Evaluering: Se Drugli, M.B. och Eng, H.(2014), Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd för en översikt av samtliga utvärderingar av programmet.

 

EVALUERING OCH DISKUSSION[1]

Programmet och dess föregångare har utvärderats ett flertal gånger, bland annat i sju olika studier från Norge. Dessa studier inkluderar mer än 30 000 elever från 275 skolor. Alla studier visar på minskad förekomst av mobbning, både av andra och att själv uppleva sig som mobbad. Minskningen i förekomst spänner mellan ca 30 och 60 procent. Flera av studierna inkluderar uppföljningsstudier. Två av dessa visar att mobbningen är reducerad 20 månader efter implementering av programmet, medan en av studierna visar att mobbningen fortsatt höll sig på den lägre nivån fyra år efter implementering. 

Programmet är implementerat och evaluerat i USA, Island, Tyskland och Australien. Jämfört med de norska studierna varierar de amerikanska reslutaten mer på tvärs mellan olika utbildningar, åldersgrupper, etnisk bakgrund och aspekter av mobbningen. För närvarande pågår två större implementerings- och utvärderingsporjekt i Pennsylvania, USA, med ca 200 skolor och med mer än 100 000 elever.

Tofti och Farrington (2009) har utfört en meta-analys på effekten från anti-mobbningsprogam från hela välden, Olweusprogrammet är ett av de studerade programmen. Totalt ingår 44 studier av 24 program i meta-analysen, däribland fem norska studier av Olweusprogrammet. Författarna drar slutasatsen att skolbaserade anti-mobbningsprogram är relativt effektiva när det kommer till att reducera problem med mobbning (att mobba eller bli mobbad), även om programmen varierar i effektivitet. Andelen elever vid programskolorna som mobbades minskades med ca 20-23 procent, motsvarande tal för elever som mobbar var 17-20 procent. Olweusprogrammet omtalas i meta-analysen som en av de mest framgångsrika skolbaserade programmen mot mobbning.

 

MER OM PROJEKTET

Programmet riktar sig till alla elever i grundskolan. Det överordande målet är att skapa en skolmiljö som minskar möjligheterna för och belysning av mobbningsbeteende i skolan. Genom att förebygga och minska mobbningsproblem bland eleverna skapas bättre vänskapsrelationer och en trygg skolmiljö. Lärarna åläggs ansvar för den sociala miljön och inte bara för undervisningen.

Olweusprogrammet är utvecklat i Norge och började användas i nuvarande form i slutet av 90-talet. Programmet har blivit infört i ca 600 norska grundskolor genom en regeringsinitierad reform från 2001. I USA används programmet i mer än 9000 skolor. Programmet är också infört i en rad skolor i Island, Sverige och Litauen. Flera andra program mot mobbning, som är inspirerat av Olweusprogrammet, används i Belgien, Kanada, Tyskland och Storbritannien.

Idéram

Grundtanken i programmet är att mobbning är ett övergrepp och att de vuxna på skolan ska förebygga och stoppa mobbning. Programmet bygger följande delar:

- All personal i skolan agerar genom samsyn.

- Eleverna får lära sig varför man inte ska mobba.

- Föläldrar informeras om förekomsten av mobbning på skolen och om det mobbningsförebyggande arbetet.

Metod

Programmets insatser sker på tre olika nivåer:

- Insatser på skolnivå: enkätundersökning, bätter inspektionssystem, pedagogiska samtalsgrupper och upprättande av en samordningskommitté.

- Insatser på klassnivå: klass-/skolregler mot mobbning, regelbundna klass- coh föräldramöten.

- Insatser på elevnivå: samtal med mobbare och elever som utsatts för mobbnin, samtal med föräldrarna och framtagande av individuella åtgärdsplaner.

Innan programmet kan införas måste skolan vara knutet till en auktoriserad instruktör som bistår skolan under startfasen.

Det är viktigt att alla i skolan arbetar med programmet för att det ska ge förväntat resultat. Implementeringen tar tid och runt ett och ett halvt år har uppskattats utgöra den optimala tidsperioden. Samtliga av skolans anställda deltar i programmet.

Innan programmet sätts igång svarar alla elever på en enkät kring mobbning. Denna undersökning genomförs därefter årligen för att mäta och följa upp situation och utveckling.

 Mobbning

I Sverige estimeras att ca 10 procent av alla barn och unga blir mobbade (Brottsförebyggande rådet: 2009). Att bli utsatt för mobbning kan påverka lusten och förmågan att lära och hänga med i skolarbetet. Många unga som avbryter sin skolgång i förtid uppger att de känt sig mobbade (Temagruppen Unga i arbetslivet: 2013). De negativa effekterna från att ha varit utsatt för mobbning kan följa med under lång tid framöver, t.ex. i form av ökad risk för depression i vuxen ålder (Due et.al.:2013). Den som blir utsatt för mobbning riskerar att få sämre självkänsla och en mer depressiv livsinställning. (Brottsförebyggande rådet: 2009).

 

LÄNKAR OCH MATERIAL

 Brottsförebyggande rådet (2009), Effekter av anti-mobbningsprogram – vad säger forskningen? Västerås, 2009. 

Temagruppen Unga i arbetslivet (2013), Tio orsaker till avhopp. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen 2013:2.

Drugli, M.B. och Eng, H.(2014), Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd, UIT Norges arktiske universitet. 

Due et.al.(2009)Is bullying equally harmful for rich and poor children? A study of bullying and depression from age 15 to 27 i Olsen & Tägtström ed. (2013) For That Wich Grows. Mental Health, Disability Pensions and Youth in the Nordic Countries. An anthology.Stockholm: The Nordic Centre for Social and Welfare Issues.

 

[1] Drugli, M.B. och Eng, H.(2014), Olweusprogrammet – mot mobbing og antisosial atferd, UIT Norges arktiske universitet.