Ny Nordisk Skole (Danmark)

Ny Nordisk Skole (NNS) är ett paraplyprojekt/politiskt initiativ som rymmer cirka 350 mindre projekt. Fokus i satsningen ligger på övergångar mellan läroinstitutioner, ett bottom-up-perspektiv i genomförande och ett 0-18 årsperspektiv på barn och ungas skolgång.

Ansvarig aktör: Undervisningsministeriet.

När: 2013-2015.

Mål: Ny Nordisk Skole har tre mål, de handlar indirekt om att motverka avhopp: 1) Utmana alla barn och unga så att de blir så duktiga de bara kan utifrån deras förutsättningar, 2) minska betydelsen av social bakgrund i förhållande till resultat i skolan och 3) styrka tilliten till förskoleverksamhet och det ordinarie utbildningssystemet med respekt för yrkeskunnande och praxis.

Ny Nordisk Skole är ett initiativ som ska arbeta i riktning mot regeringens målsättning om att minska avhopp och öka genomföring. Regeringens ambition är att 95 procent av alla unga ska genomföra en gymnasieutbildning (ungdomsuddannelse dk.).

Målgrupp: Förskolor, skolor och gymnasier/ yrkesutbildningar som riktar sig till barn och unga mellan 0-18 år.

Budget: Inga extra medel delas ut men institutionerna får tillgång till en särskild verktygslåda (läs mer om den nedan).

Bakgrund: Danska skolor rankas bland de bästa i världen, men det är stora skillnader i studieresultat bland eleverna. Efter sista året i grundskolan är det 15 procent av eleverna som inte kan läsa eller skriva tillräckligt väl och 17 procent har bristande kunskaper i matematik. Därför är det viktigt att danska skolor inte bara inspirerar andra länder men låter sig själva inspireras och arbetar aktivt för en förbättring av resultaten.

Metodik: Förskolor, grundskolor och gymnasie-/yrkesskolor går samman i grupper (nätverk) om minst tre institutioner. De förpliktigar sig att genomföra minst ett utvecklingsprojekt per år i enlighet med Ny Nordisk Skoles mål och värderingar. 

Evaluering: Projektet kommer att utvärderas genom följeforskning. Utvärderingen beräknas komma igång under 2014.

 

Mer om projektet

Dogmer för vägledning: NNS ska inspirera till aktiviteter utifrån en gemensam värdegrund och målsättningar snarare än att på förhand deklarera konkreta åtgärder som ska utföras. Dogmerna som ska vara vägledande för de deltagande insitutionerna lyder:

1. Vi kan själv, och vi ska själv: Handling framför ord.

2. Vi ska vara ambitiösa: vi ska sätta krävande mål och använda dem. Alla unga ska mötas med utmaningar, så att de kan lära mest möjligt, oavsett förutsättningar.

3. Vi ska gå metodiskt och genomtänkt till väga (metodisk velbegrundede dk.) och syna vår pedagogiska praxis och undervisning.

4. Vi ska vara systematiskt undersökande och öppna för förändring: vi ska vara nyfikna, uppsökande, uppfinningsrika och våga ta risker för att realisera den enskilda elevens potential. För att förändra världen måste vi upptäcka, att saker och ting kan vara olika, och vara villiga till att göra saker på ett annat sätt.

5. Vi ska berätta för världen om våra mål, metoder och resultat. Vi ska involvera omvärlden, föräldrar, barn och unga i vårt arbete med att nå ut.

6. Vi ska vara engagerade, dedikerade och uthålliga. Vi ska arbeta för att göra varandra bättre.

7. Vi ska leda tydligt och tillsammans med fokus på undervisningen och pedagogisk praxis.

8. Vår egen dogm.

Verktyg för implementering: Institutionerna har en ”verktygslåda” till hjälp för genomförandet av projekten. Verktygslådan består av fem olika erbjudanden som organiseras av Undervisningsministeriet; NNS-dagar, ”läringsspor” (aktiviteter för pedagoger/ lärare som ska utveckla deras didaktiska handlingsrepertoar i undervisning och pedagogisk praxis), ledardag, bibliotek och ”hålla grytan kokande-aktiviter” (aktiviteter som bidrar till diskussioner, inspiration och igångsättande av aktiviteter ute på skolorna). Projektet har en egen expertgrupp, "dialoggruppe", med forskare och andra sakkunniga inom utbildningsområdet som tagit fram mål, manifest och dogmer till projektet.

Videndelingsbanken driver projektet framåt: Projektet drivs framåt dels genom det som händer ute på skolor och förskolor men också genom att de olika nätverken redovisar resultat och delar med sig av vad som sker i verksamheten på institutionerna. Detta görs genom hemsidan för Ny Nordisk Skole och den så kallade Videndelingsbanken. På Videndelingsbanken kan kan alla som är intresserade söka på och läsa om de olika aktiviteterna som är i gång. På den årliga konferensen träffas alla deltagande institutioner och får ny inspiration och verktyg för att driva sina projekt framåt.  

Gemensam insats och erfarenhetsutbyte: Initiativet kommer uppifrån men tanken är att implementeringen ska ske nedifrån genom att pedagogerna ute på skolorna själva kommer överens om det bästa sättet att uppnå målen. En viktig del av initiativet handlar om att det finns en stor uppslutning bland skolans ledning och personal om att genomföra projektet, bland annat måste minst 85 procent av personalen skriva under på att de stödjer initiativet.

För att sporra till nytänkande och erfarenhetsutbyte mellan olika typer av institutioner ska skolor, gymnasier och förskolor samarbeta i projekten.

 

Diskussion/lärdomar

Projektet kommer att utvärderas genom följeforskning. Utvärderingen beräknas komma igång under 2014.

 

Länkar och referenser

Mer information:

Läs mer om Ny Nordisk Skole

Läs mer om de olika projekten som ingår i Ny Nordisk Skole på Videndelingsbanken