Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekempelse (Danmark)

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekempelse är ett utvecklings- och forskningsprojekt under Undervisningsministeriets utvecklingsplan för teoretiskt orienterade gymnasieutbildningar (dk. gymnasieuddannelser).

Var: 12 projekt som totalt berör 16 gymnasium runt om i hela Danmark. Skolorna har ansökt om att medverka i projektet och mottar ekonomiskt stöd för utvecklingsarbetet från Undervisningsministeriet.

Ansvarig aktör: Centrum för Ungdomsforskning (CEFU) på uppdrag av Undervisningsministeriet.

När: 2012 – slutet av 2014.

Mål: Projektet ska utveckla och utprova nya metoder som kan främja och stödja en god klassrumskultur och därigenom ökad inkludering, motivation och lärande hos alla elevgrupper.

Målgrupp: Elever och lärare på sexton utvalda gymnasieskolor med teoretisk utbildningsinriktning.

Budget: 475 000 DKK.

Bakgrund[1]: Bakgrunden för projektet är utvecklingsplanen för teoretiskt orienterade gymnasieutbildningar och de utvecklingstendenser som finns beskrivna i planen. Framförallt gäller det tendenser som innebär att stadigt fler unga väljer gymnasieutbildning med teoretisk inriktning framför praktisk. Det ställer krav både på ledning och lärare i förhållande till att motivera och inkludera en mycket differentierad elevgrupp med olika förutsättningar. I en inkluderande klassrumskultur betraktas likheter såväl som olikheter som en styrka för elevernas (individuella och kollektiva) lärande och det finns rum för utveckling av eleveras starka och svaga sidor.

Metodik: 16 utvalda skolor ska sätta in nya insatser och åtgärder som kan bidra till stärkt klassrumskultur, inkludering och minska frånvaro. Aktiviteterna ska konkret sätta fokus på ett eller flera av nedanstående områden:

Åtgärder som underlättar övergången från grundskola till teroetiskt inriktade gymnasieprogram (dk. gymnasiale uddannelser).

Strategier för uppföljning av elevfrånvaro.

Klassledning och utveckling av social kompetens.

Utveckling av motiverande och engagerande undervisning med tonvikt ökad elevinflytande.

Det handlar om teoretiska och sociala stödinsatser så som nya undervisningsformer, utveckling av lärarrollen – bland annat genom att observera andra kollegors undervisning (dk. supervision), integrerat läxarbete under skoltiden och i grupp, studievanor, studiemiljö och elevrelationer.

Evaluering: Projektet koordineras och utvärderas av ett forskarteam från Center for Ungdomsforskning (Cefu).

 

MER OM PROJEKTET

Politisk målsättning och delmål

Projektet ska bidra till att förverkliga regeringens utvecklingsplan om att alla gymnasieelever (på teoretiska utbildningsinriktningar) ska få plats att utvecklas efter sina förutsättningar och efter den utbildningsinriktning som de valt.

Projektet ska också bidra till en utveckling av elev- och lärarrollerna. Eleverna ska i högre grad kunna ta en aktiv roll på flera sätt och i olika situationer. Utvecklingen av lärarrollen ska ha fokus på bland annat klassrumsledning och lärarsamarbete.

Elevperspektiv och forskning

Insatserna kommer att ha ett särskilt fokus på att involvera och undersöka elevernas perspektiv på vad som skapar en god klassrumskultur, samt vilken betydelse klassrumskulturen och upplevelsen av inkludering har för att eleverna ska fullfölja utbildningen, deras motivation och kunskapsinhämtning. De tolv utvecklingsprojekten kommer därför att introduceras till evalueringsmetoder och metoder för insamling av empiriskt material, vilket gör det möjligt att undersöka elevernas perspektiv och utbyte av insatserna. Motsvarande ska alla projekt i förbindelse med avrapporteringen dokumentera vilka effekter utvecklingsinsatserna har haft i förhållande till att behålla, motivera och inkludera berörda elever.

Projektexempel

Fredricia Gymnasium, VUC Sønderjylland och Vordingborg Gymnasium & HF är några av skolorna som deltar i försöksverksamheten.

På Fredricia Gymnasium ska man med projektet Kollegial supervision med fokus på motiverende og inkluderende undervisning arbeta med lärarnas undervisningspraxis och kompetensutveckling med fokus på motiverande och inkluderande undervisning. Lärarna ska observera varandras undervisning och därefter reflektera, diskutera och vägleda varandra i grupper om tre personer. Målet är att skapa en gemensam ram för arbetet med studiekompetens i klasser med differentierade elevgrupper.

I projektet Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse ska VUC Sønderjylland förändra strukturer för att uppnå en högre genomföringsgrad bland eleverna. Skoldagen ska i högre grad efterlikna en vanlig arbetsplats med ”arbetstider” mellan klockan 8.00–16.00 varje dag. Arbetsdagen ska uppdelas i olika delar där en del är vanlig undervisning och en del ägnas åt läxläsning. Genom att inkludera läxläsning under skoltid hoppas man stötta elever som annars har svårt med att få läxorna gjorda. Samtidigt som själva ramarna kring skoldagen förändras så ska fokus också läggas på pedagogisk och didaktisk utveckling för lärarna.

På Vordingborg Gymnasium & HF går försöksverksamheten under namnet Klasserumskultur og klasseledelse och fokuserar på att motivera den enskilda individen till att genomföra utbildningen. Skolan ska bland annat skapa ett ”skyddsnät” som kan ge eleverna nödvändig trygghet i klassrummet och individanpassa undervisningen för särskilt starka och svaga elever. Skolan har också ett extra fokus på elevrelationen och bildande av lärogemenskaper (dk. læringsfælleskaber).

 

DISKUSSION/LÄRDOMAR

Slutprodukter och organisering

Med utgångspunkt i försöksverksamheternas erfarenheter och resultat, kommer forskarteamet vid Cefu att sammanfatta övergripande slutsatser om vad som fungerar samt lyfta fram nya frågor och utvecklingsbehov. Slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras i en enkel och kortfattad form. Rekommendationerna kommer att gälla för utvecklingsarbete inom området för teoretiska gymnasieinriktningar.

Cefu kommer att bistå med följeforskning och faciltiering för projekten. Det innebär till exempel att vara diskussionspartner, gemensamt sätta upp ramar för projekten samt bistå med underlag från forskningen. Skolorna kommer att indelas i nätverk om 2-3 skolor och med en forskare knutet till varje nätverk.

Underlaget till analysen kommer primärt från utvecklingsprojektens utvärderingar och avrapporteringar kompletterat med forskarteamets erfarenheter från följeforskning och faciliteringsaktiviteter.

 

LÄNKAR OCH LITTERATUR

Center for Ungdomsforskning

Undervisningsministeriet

Projektbeskrivning och mer om projektet

 

[1] Projektbeskrivelse för Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse (2012), hämtat från Cefus hemsida 14 mars 2014.