Handlingsplaner for øget gennemførelse (Danmark)

Yrkesskolorna (dk. ehrvervsskoler) lämnar varje år in en handlingsplan för ökad genomföring till danska Undervisningsministeriet (UVM). I handlingsplanen beskriver skolorna deras mål och strategier för på vilket sätt och hur mycket de ska minska studieavbrotten. Skolorna beskriver också vilka insatser de prioriterar för att nå målsättningen.

Var: Danmark.

Ansvarig aktör: Handlingsplaner for øget gennemførelse är en insats under Undervisningsministeriet (UVM).

När: Fortgående. Den första omgången med handlingsplaner utformades 2008.

Mål: Att minska andelen elever som avbryter en yrkesutbildning.

Målgrupp: Målgruppen är elever på yrkesgymnasium i Danmark.

Budget: Det finns ingen särskild budget för handlingsplanerna utan de ingår i UVM:s generella budget.

Bakgrund: Handlingsplanerna är en viktig del i yrkesskolornas arbete med att uppfylla regeringens målsättning om att minst 95 procent av alla unga genomför en gymnasieutbildning (dk. ungdomsuddannelse) 2015. Studieavbrott är särskilt vanliga inom yrkesutbildningen.

Metodik[1]: Handlingsplanerna har en självständig funktion i förhållande till andra regeringssatsningar för att öka genomföringen i gymnasiet. Andra insatser kan till exempel vara tillgång till mer praktiskt orienterade utbildningsvägar, mentorstöd, kontaktlärare, psykologisk rådgivning, bättre vägledning och uppsökande insats. Samtidigt är tanken att handlingsplanerna ska ha en överordnande funktion. Skolorna ska kunna använda handlingsplanerna som ett redskap för att prioritera och planera olika typer av insatser för att öka genomföringen. Dessutom ska planerna vara ett underlag för skolornas resultatuppföljning.

Handlingsplanerna fyller också en viktig funktion som process- och utvecklingsverktyg för skolorna, på så sätt att arbetet med planerna kan ge större uppmärksamhet, reflektion över skolornas praxis och dialog om avbrott, orsaker och möjliga insatser.

Handlingsplanerna utarbetas efter en mall som tillhandahålls av UVM, och består av fyra delar:

       Uppnådda resultat under föregående år och målsättning för det kommande året.

       Evaluering av föregående års resultat.

       Överordnad beskrivning och analys av skolans utmaningar.

       Prioriterade insatsområden för det kommande året.

Evaluering: Danmarks Evalueringsinstitut har återkommande utvärderat insatsen sedan starten 2008. 

 

MER OM PROJEKTET[2]

Handlingsplanerna är ett av flera initiativ från avtalet om implementering av den så kallade Globaliseringssatsningen,  Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen[3], och en uppföljning av Velfærdsavtalen från 2006. Insatserna ska samlat bidra till att alla unga ska ha en gymnasieutbildning (dk. ungdomsuddannelse).

 Insatsen med handlingsplanerna är inskrivet i lagen om yrkesskolor, Ehrvervuddanelsesloven, under ansvarigt departement UVM.

 

UTVÄRDERING OCH DISKUSSION[4]

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammanlagt genomfört fyra utvärderingar [JT1] och sammanställt en handbok om arbetet med handlingsplanerna. Den första rapporten Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne (2008)[5]  beskriver och diskuterar uppbyggnad, innehåll och sammanhang i handlingsplanerna. Rapport nummer två Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne (2009)[6] undersöker yrkesskolornas överväganden i förbindelse med avbrott och genomförande och kartlägger vilka insatsområden skolorna prioriterat. Dessutom omfattar rapporten en mer detaljerad analys av aktiviteterna och skolornas erfarenheter. Nästa rapport, Fod på frafaldet med indsatsteori[7], är en handbok för arbetet med handlingsplanerna. Målgruppen för handboken är chefer, kvalitetsansvariga och andra medarbetare på yrkesskolorna som arbetar med att öka genomföringen i yrkesutbildningen. Undersökningen Fra handlingsplan til virkelighed[8]   beskriver effekten av olika insatser, och sammanfattar skolornas erfarenheter med implementeringen. Den senaste av alla rapporter från EVA heter Handlingsplaner som styringsredskab[9] och analyserar och diskuterar Handlingsplanerna som verktyg för att öka genomföringen på yrkesutbildningen.     

Rapporten Handlingsplaner som styringsredskab visar att handlingsplanerna både fungerar och värderas mycket olika på skolorna. Enligt EVA är det därför inte möjligt att teckna en entydig bild av hur handlingsplanerna fungerar som styr- och utvecklingsinstrument. Rapporten bygger bland annat på en enkätundersökning riktad till skolans ledning. Majoriteten av skolledarna menar att handlingsplanerna i hög (25 %) eller viss grad (53 %) uppfyller det överordnade målet om att förstärka och målrätta insatsen för att minska studieavbrotten. Skolledarna menar att handlingsplanerna särskilt bidragit till att i hög grad (44 %) eller viss grad (39 %) öka deras ledningsfokus på studieavbrott och genomförande.

Knappt hälften av skolorna menar att handlingsplanerna i hög grad (10 %) eller viss grad (37 %) bidrar till att minska avbrotten. Den andra hälften uppger att så är tillfället i mindre grad (42 %) eller inte alls (11 %). EVA: s utvärdering omfattar förutom enkätundersökningen till skolledare även två intervjuer med fokusgrupper som bestått av medarbetare på skolorna som är ansvariga för handlingsplanerna. I dessa intervjuer har man diskuterat möjliga förklaringar till det blandade utfallet. Enligt deltagarna i fokusgrupperna kan det hänga samman med att skolornas resultat i så hög grad påverkas av externa faktorer, vilka kan motverka skolornas insatser. Det kan också ha att göra med utmaningar med att få handlingsplanernas olika delar (fastställande av mål, utveckling av insatser, utvärdering och resultatvärdering) att fungera efter avsikten, så att handlingsplanen ger möjlighet för en bättre styrning av insatsen.

Ungefär hälften av skolorna menar att resurserna som används i någon eller hög grad ger önskad effekt. EVA rekommenderar UVM att vara uppmärksam på förhållandet mellan resurser och effekter av handlingsplanerna, så att skolorna får bästa möjliga effekt från de resurser som läggs ned.

Handlingsplaner som styringsredskab pekar ut ett antal utvecklingsområden. Bland annat handlar det om skolornas avsaknad av ägarskap av resultatmålen som inte alltid upplevs som meningsfulla. En bättre anpassning till skolornas önskemål och även reglering av de tidsperioder som omgärdar arbetet med den årliga handlingsplanens delmoment rekommenderas. Skolorna rekommenderas att ta ett större individuellt angreppssätt till arbetet med planerna för att bättre anpassa insatsen till den enskilda skolans utmaningar och förutsättningar.

 

LÄNKAR

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) www.eva.dk

Undervisningsministeriet www.uvm.dk

 Artikel «Projektbeskrivelse» (4 april 2013), hämtat från hemsidan för Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne (2008)

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne (2009)

Fod på frafaldet med indsatsteori 

Fra handlingsplan til virkelighed

 

[1] Artikel «Projektbeskrivelse» (4 april 2013), hämtat från hemsidan för Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

[2] Se fotnot 1.

[3] ”Pulje” (sv. typ ”pott”) är en budgetpost för insatser inom det sociala området. Läs mer om Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen på Finansministeriets hemsida.

[4] Danmarks evalueringsinstitut (2013) Handlingsplaner som styringsredskab.

[5] Danmarks evalueringsinstitut (2008) Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne.

[6] Danmarks evalueringsinstitut (2009), Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne.

[7] Danmarks evalueringsinstitut (2010), Fod på frafaldet med indsatsteori.

[8] Danmarks evalueringsinstitut (2012), Fra handlingsplan til virkelighed.

[9] Danmarks evalueringsinstitut (2013).

[10] Danmarks evalueringsinstitut (2008) Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne.

[11] Danmarks evalueringsinstitut (2009), Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne.

[12] Danmarks evalueringsinstitut (2010), Fod på frafaldet med indsatsteori.

[13] Danmarks evalueringsinstitut (2012), Fra handlingsplan til virkelighed.