Forsøk med NAV-veileder på videregående skole (Norge)

Försöket är ett pilotprojekt där 45 handläggare från 33 lokala NAV-kontor kommer att lokaliseras på 28 gymnasieskolor runtom i landet. Tanken är att handläggaren ska bli en länk mellan skolan och det lokala NAV-kontoret för att säkra snabbare insatser och bättre samordning kring elever som avbryter skolgången eller är i farozonen för att göra det.

Var: Försöket etableras i landets alla fylker (sv. län).

Ansvarig aktör: Pilotprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Arbeids- og velferdsdirektoratet och Utdanningsdirektoratet.

När: De första försöken startade redan 2012. Från våren 2015 till juni 2018 pågår projektet i samtliga fylker.

Målsättning: Motverka att elever avbryter sin utbildning i förtid samt att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Pilotprojektet syftar också till att utveckla nya former för sektorsövergripande samarbete, öka kunskapsutbytet kring de andra aktörernas verksamhet samt öka kunskapen om levnadsförhållanden och sociala problem bland eleverna. 

Målgrupp: Elever i gymnasieskolan i risk för skolavhopp.

Budget: Försöket finansieras genom Arbeids- och sosialdepartementets budget. Arbeids- og velferdsdirektoratet bistår med 14,5 miljoner NOK extra till NAV-kontoren.

Bakgrund: Pilotprojektet är ett samarbetsprojekt mellan myndigheterna Arbeids- og velferdsdirektoratet och Utdanningsdirektoratet och är en del av Innsats overfor utsatte unge och Program for bedre gjennomføring.  

Evaluering: Projektet utvärderas av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) och Høgskolen i Oslo og Akershus.

EVALUERING OCH DISKUSSION

Erfarenheterna så långt pekar på följande:

- Fler elever verkar genomföra studierna.
- Det upplevs som enklare att hjälpa ungdomarna att stanna i skolan än att hjälpa dem med att komma in på arbetsmarknaden månader efter att de avbrutit studierna.
- Både rektorer och NAV-handläggare uppger att samarbetet mellan skola och NAV-kontor förbättrats.
- Chefer inom NAV uppger att kontoren fått viktig kunskap om skolornas värld och ökad förståelse för hur skolsystemet fungerar.
- Ungdomarna kan ha fått en kortare väg tillbaka till studierna.
- Vissa rektorer uppger att de har märkt av en positiv effekt av att NAV-handläggarna stöttar elever som har problem utanför skolan men som påverkar deras skolarbete.

MER OM PILOTPROJEKTET

45 NAV-handläggare från 33 NAV-kontor är utlokaliserade på 28 gymnasieskolor runtom i landet. Från och med hösten 2015 kommer insatsen att utvidgas till att omfatta samtliga 19 fylker (sv. län/ dk. regioner).

Projektet baseras på följande principer:

- Place and train (stötta eleverna där de är, dvs i gymnasieskolan)
- Tidig insats

- Förebyggande och uppsökande verksamhet
- Lågtröskel- och tillgänglig verksamhet/tjänster

Organisering av stöd kring eleven säkrar att tjänsterna och insatserna från NAV koordineras med andra stödinsatser inom skolans elevvårdsteam. NAV-handläggaren är anställd vid det lokala NAV-kontoret men är utlokaliserad på en gymnasieskola fyra dagar i veckan. På NAV-kontoret deltar handläggaren i ungdomsteamet och i skolan i elevvårdsteamet. NAV-handläggaren utgör på så vis en integrerad del av av både NAV-kontorets verksamhet och skolans ordinarie elevtjeneste (sv. elevvård/service) och uppföljning av eleverna. 

Förutom skolan samarbetar NAV-handläggaren med andra stödinstanser så som Oppfølgingstjenesten (OT) och Barnevernet, det skapar en grund för snabbare uppföljning och insatser för eleven.

Modellen för tvärsektoriellt samarbete utgår från:

- Konkret kännedom om de samarbetande sektorernas åtgärder och tjänster
- En gemensam arena för operativt samarbete

- Ledningsförankrade avtal

LÄNKAR OCH MATERIAL

PDF-fil med fakta om projektet - norska

PDF-fil med fakta om projektet - engelska

Information på NAVs hemsida

Arbeidsforskningsinstituttet

 

[1] NAV är en myndighet med ett brett ansvarsområde, bl.a. ansvarar NAV för både socialförsäkring- och arbetsförmedlingsverksamheten. NAVs verksamhet sker både på kommunal, regional och nationell nivå och i samarbete med andra aktörer och verksamheter t.ex. kommuner och fylkeskommuner.

[2] Gymnasieskola på svenska inkluderar både praktiska och teoretiska inriktningar efter grundskolan och motsvaras av videregående skole (no.), ungdomsuddannelse (dk.) och utbildning på andra stadiet (fi.).