Folkhögskolesatsningen (Sverige)

Folkhögskolesatsningen är en regeringssatsning i Sverige. Unga som inte avslutat grund- eller gymnasieskola får möjlighet att gå en tre månaders studieförberedande kurs på Folkhögskola.

Var: Sverige, nationell satsning.

Ansvarig aktör: Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet, på uppdrag av regeringen.

När: 2010-2014.

Mål: Målet med Folkhögskolesatsningen är att motivera unga att gå tillbaka till eller påbörja studier. Målsättningen är att 25-30 procent av deltagarna ska bli motiverade till fortsatta studier.

Målgrupp: Unga från 16-24 år och som varken har grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Från 2013 ingår även unga långtidsarbetslösa som fyllt 25 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.  

Budget: Under 2011 avsatte regeringen medel för i genomsnitt 1 000 utbildningsplatser per månad.

Bakgrund: Många unga som misslyckats i gymnasieskolan har dåliga erfarenheter från den reguljära utbildningen. På folkhögskolan kan unga få möjligheten att studera mer på egna villkor, i mindre klasser och med mer fokus på individen. För många kan det vara avgörande för att hitta tillbaka till studiemotivationen och slutföra gymnasieutbildningen.

Metodik: Unga får möjlighet att prova en alternativ studieform till gymnasieskolan under tre månader. På folkhögskola ges eleverna större valfrihet, ansvar och möjlighet till att själv styra över sin utbildning i jämförelse med den ordinära gymnasieskolan.

Evaluering: Ingen utvärdering är ännu genomförd, men regeringen har utvidgat och förlängt satsningen då den anses ha slagit väl ut. Folkbildningsrådet följer upp insatsen och skriver en årlig slutrapport. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd utbildning. Regeringen avser att låta genomföra en utvärdering av folkhögskolesatsningen. [Se länk.]

 

Mer om projektet

Folkhögskolesatsningen är en tillfällig satsning på nationellt plan i Sverige. Tanken är att ungdomar ska få ny motivation till att fullföra sina gymnasiestudier genom att delta i studieförberedande program på folkhögskola. Programmet är begränsat till tre månader och därefter kan deltagarna påbörja så kallad allmän kurs. Utbildningen innehåller kurser av orienterande, repeterande eller motivationshöjande karaktär ofta med fokus på kärnämnen.[1]

Fördelningen av platser är baserat på behoven på arbetsmarknaden och utifrån statistik över ungdomsarbetslösheten i respektive län.

Folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt och för att målsättningen nås. För att det ska fungera krävs ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna på lokal nivå.[2]

Enligt Arbetsförmedlingen deltog drygt 2 250 ungdomar i insatsen under 2011. Andelen män var högre än andelen kvinnor, 58 respektive 42 procent. Under 2012 anvisades totalt 3 845 ungdomar till den studieförberedande utbildningen på folkhögskola.[3] 

Få av deltagarna är under 18 år. Under 2010 deltog totalt cirka 1 900 ungdomar varav endast 88 personer var yngre än 18 år. En liten ökning av de yngre deltagarna har skett mellan 2011 till 2012, från sju till nio procent.[4]

I Arbetsförmedlingens uppföljning framkommer att ungefär fyra av tio deltagare har gått vidare till studier (23 procent) eller arbete (17 procent).[5]

Regeringen har beslutat om att höja insatsen för att främja ungas sysselsättning. Detta görs genom det så kallade Ungdomspaketet. Det innefattar medel på 2,2 miljarder kronor för 2013 och nästan 2,4 miljarder kronor för 2014.

 

Diskussion/lärdomar

Utvärdering saknas ännu. Läs om resultat ovan.

 

Länkar och referenser

Mer information:

Läs mer om Folkhögskolesatsningen på Arbetsförmedlingens hemsida .

Läs mer om Studiemotiverande folkhögskolekurs på Folkbildningsrådets hemsida. Här kan du också ladda ner rapport om Studiemotiverande högskolekurs 2011 och 2012 .
Artikeln granskades 22 aug 2013.

 


[1] Arbetsförmedlingen (2013), Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus på unga som varken arbetar eller studerar.

[2] Arbetsförmedlingen (2013), Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013. Uppdrag om krav på arbetssökande vid öppen arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program.

[3] Folkhögskolesatsningen: Fyra av tio ungdomar till jobb eller studier, artikel på Arbetsförmedlingens hemsida www.arbetsformedlingen.se 25 februari 2013

[4] SOU 2013: 13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun

[5] Prop. 2012/ 13:1 Budgetproposition för 2013, Utgiftsområde 14, s. 26