Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier (Finland)

Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier er et nasjonalt utviklingsprogram med fokus på mindre avbrudd av skole og utdanning, økt sysselsetting blant studenter og støtte til aktivitet/utdannings- og arbeidskarrierer.

Hvor: Finland, nasjonal satsning.

Ansvarlig aktør: Undervisningsministeriet, i samarbeid med Utbildningsstyrelsen og flere länsstyrelser. Kommuner og privat sektor deltar i prosjekter på lokalt nivå.

Når: 2007-2013.

Mål: Fremme sysselsetting. Forebygge marginalisering. Mer effektive overganger fra grunnskole til gymnas/yrkesutdanning. Utvikle service og veiledning til unge med formål om studieplass, verkstedplass eller praksisplass. Bygge opp innsatser for unge innen utdannings- og arbeidssenter (ungdomsverksteder).

Målgruppe: En bred målgruppe av ungdom er definert som målgruppe for satsningen, alle med det til felles at de er i utkanten av skole/utdanning og arbeidsmarkedet. Ingen konkret aldersgruppe er angitt.

Bakgrunn: Utviklingen i arbeidskraft og krympende årskull i Finland innebærer fremtidige utfordringer. Høy strukturell arbeidsledighet. Økte kompetansekrav i arbeidslivet. Flere unge rammes av psykisk uhelse.

Metodikk: En rekke ulike tilnærminger utprøves gjennom prosjektet:
- mer individualisert studieveiledning, støtte og rådgivning
- tidlige innsatser overfor unge med psykiske helseproblemer
- økt kompetanse om psykisk uhelse blant lærere, ungdomsarbeidere og ansatte i sosiale- og omsorgstjenestene
- innføring av individuelle studieplaner og studieoppfølging på alle utdanningsnivåer
- økt samarbeid med arbeidslivet innen yrkesrettede utdanningsprogram
- videreutvikle samarbeidet mellom ungdomsverkstreder, utdanningsinstitusjoner og arbeidsmarkedsmyndigheten

Budsjett: Totalt 39 mill. euro. Prosjektet er del av Undervisningsministeriets nasjonale ESF-utviklingsprogram.

Evalueringer: Det er nevnt at utviklingsprogrammet skal evalueres.[1] Vi har imidlertid ikke hatt tilgang til noen publisert evalueringsrapport. Innsatser og resultater fra prosjektene studeres og evalueres gjennom regelmessige rapporter, felles seminarer og møter, samt nettverksbygging mellom koordinatorer. Evalueringen vil trolig ha fokus på hvilke nye praksiser som utvikles gjennom prosjektet, effekter, hvordan samarbeidet fungerer og hvordan det faglige mangfoldet fungerer, og ulike former for involvering av unge i planlegging og gjennomføring av innsatser som angår dem. I tillegg vil prosjektene trolig bli vurdert på grunnlag av målbare, kvantitative resultater (slik som endringer i frafall og sysselsetting).

 

Mer om programmet

I løpet av perioden 2007-2013 gjennomfører Finland et landsomfattende utvklingsvirksomhet med støtte fra Europeisk sosialfond (ESF). Ett av disse er utviklingsprogrammet Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier.

Bättre vardagkunskaper hos unga och ökat deltagande i arbetslivet genom studier er i seg selv også et paraplyprosjekt over en rekke lokale prosjekter. De lokale prosjektene knyttet til dette programmet startes og gjennomføres av hovedsakelig av kursholdere, høyskoler, universitetsnettverk og andre utdanningsinstitusjoner, samt personer som er ansvarlige for ungdomsverksteder. De lokale prosjektene samarbeider med de myndigheter som i hver enkelte tilfelle er relevante.

Som nevnt innledningsvis er en bred gruppe av ungdommer definert som målgruppe:
a) elever i overgangen fra grunnutdanning til gymnas/yrkesutdanning uten plan for framtiden,
b) ungdommer som har avbrutt en yrkesutdanning,
c) ungdommer med spesielt behov for støtte/veiledning for å finne arbeid,
d) ungdommer som verken deltar i utdanning eller er i arbeid,
e) elever/studenter som er i ferd med å avslutte utdanning eller studier,
f) elever som står i fare for forlede studier eller avbrudd i studiene,
g) elever som har avbrutt studier like innen eksamen.
I tillegg defineres berørte lærere, studieveiledere, arbeidsplassveiledere, personell på arbeidsverksteder[2] som målgruppe.

Prioriterte innsatser i programmet:
* Utvikle veilednings- og støtte tiltak for overgangen mellom grunnskole og videregående utdanning (yrkes- og gymnasutbildning)
* Utvikling av bedre studieveiledning, velferdstjenester til elever og boligtilbud til studenter
* Utvikling av studietilbud, kontakt med arbeidslivet og bedre metodikk for læring i arbeidslivet
* Utvikle en nasjonal tjeneste for å hjelpe studenter avlegge eksamen raskere og finne relevant arbeid raskere
* Ordningen med ungdomsverksteder skal videreutvikles til en nasjonalt tjeneste

 

Resultater så langt

Vi har foreløpig et for begrenset grunnlag for å beskrive metodene som er utviklet i prosjektet. I dokumenter på Undervisningsministeriet hjemmeside rapporterer man om at prosjekt har hatt konkrete resultater på flere områder. Blant annet gjelder dette:

Forebygging av frafall
- Studieavbrudd reduseres i de læresteder som deltar i prosjektet
- Flere gjennomfører studier innen normert tid
- Elever/studenter får tilstrekkelig hjelp i form av studie- og yrkesveiledning

Inkludering i arbeidslivet
- Flere kommer direkte inn i et yrke som tilsvarer deres utdanningsnivå

Helse
- En rekke gruppe av offentlige aktører (som lærere, veiledere, helsearbeider og ungdomsarbeidere) har fått økt kompetanse om tidlig inngripen
- Tidlig oppdagelse av problemer og tidlig inngripen utgjør en felles praksis

Systemisk utviklingsarbeid
- Økt flerkulturelle kompetanse ved ungdomsverkstedene
- Ungdomsverkstedene har blitt mer tilgjengelige
- Regionenes arbeidsmønster er videreutviklet

 

Les mer her

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriets prosjektomtale

 

Fotnoter


[1] ”Resultaten och effekterna inom projekten skall utvärderas ur ett helhetsperspektiv.” (Prosjektbeskrivelse, s 7.)

[2] Arbeidsmarkedstiltak (NO)/ arbetsmarknadsåtgärdr (SV).