SiSam – en modell för elever i institutionsvård!

SVERIGE: Sisam är en modell för samverkan mellan hemkommunen och SiS ungdomshem för att trygga en sammanhängande skolgång för elever som placeras i institutionsvård. 1-9 oktober arrangerar SiS och Specialpedagogiska myndigheten en konferens om modellen på fem platser i landet.

Elever i institutionsvård riskerar att få en osammanhängande skolgång. Framförallt ökar riskerna för en vid skiftet mellan hemkommunens skola till studier i institutionsvårdens regi i och med att ungdomen flyttar in på ungdomshem.

Mycket händer på samma gång för elever som placeras i institutionsvård vilket gör det extra viktigt att skolgången blir sammanhängande och välfungerande. En välfungerande skolgång har visat sig vara den absolut starkaste skyddsfaktorn för utsatta barn och unga, ju bättre de klarar skolan, desto bättre kan de också klara andra fallgropar och utmaningar i livet.

Framtagande och prövning av modellen sker 2013-2016 på uppdrag av regeringen. Bo Karlsson är nationell samordnare för projektet.

- SiSam-modellen utgår från tre pelare, säger Bo. Det handlar om överenskommelsen mellan SiS och kommunen, trepartsamverkan mellan scoialtjänsten, hemskolnan och SiS samt ett ökat fokus på den unges utbildning i samband med placering.

Närmare 50 svenska kommuner arbetar redan med SiSam.

Läs mer om satsningen på Kunskapsbankens hemsida!

SiSam-modellen

Konferens om SiSam-modellen 1-9 oktober