Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport 2009:1. Stockholm:  Skolinspektionen.

2009 kom Skolinspektionen ut med den här rapporten som bygger på en granskning av 27 gymnasieskolor och med extra fokus på skolavbrott. Resultatetet av granskningen visade att hälften av gymnasieeleverna inte får godkänt i alla kurser och en tredjedel når inte tillräckliga resultat för att studera vidare på högskola. Skolinspektionen menar att många skolor inte tar problemet med avhopp och elevers otillräckliga studieresultat på allvar.

I stort sett samtliga skolor saknade ett målinriktat arbete för att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Det finns positiva exempel på hur skolor har lyckats med att öka närvaron gnom att arbeta aktivt med bland annat mentorer och frånvarouppföljning. I allmänhet saknas dock en djupare analys av vad frånvaron beror på, stödåtgärder sätts i många fall in sent och olika insatser är inte samordnade.

Skolinspektionen har granskat vad 27 olika gymnasieskolor – 20 kommunala och 7 fristående – gör för att motverka skolavbrott. Resultaten är inte generella för hela landet men ger en indikation om läget och granskningens resultat och rapportens slutsatser kan användas av skolorna i arbetet att förebygga studieavbrott.

Granskningen lyfter fram sju området som är avgörande för att eleverna ska nå utbildningsmålen:

1. Skolorna måste ha en strategi för att alla elever ska fullfölja utbildningen.

2. Skolan måste ha kontroll över vilka resultat som eleverna når och varför.

3. Det måste finnas ett utbud av passande utbildningar.

4. Det måste finnas goda möjligheter till vuxenkontakter för eleverna och studie- och yrkesvägledning.

5. Det måste finnas en god studie- och arbetsmiljö på skolan.

6. Den ordinarie undervisningen måste kunna anpassas till den enskilde eleven.

7. Det måste finnas särskilt stöd utifrån varje elevs behov.

Läs hela rapporten här.

Sted: