Uppföljning av Folkhögskolesatsningen 2013 – goda resultat

Folkbildningsrådet har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013. Studiemotiverande folkhögskolekurs erbjuds för femte året till framförallt unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet.

Rapporten beskriver kursverksamheten, resultatet av en deltagarundersökning, måluppfyllelse och avslutas med analys. Underlaget består av uppgifter som samlats in av folkhögskolorna och SCB (Statistiska centralbyrån), samt en deltagarundersökning i form av enkät. Undersökningen har kompletterats med fokusgrupper med deltagare.

Insatsen består av en tremånaders kurs på folkhögskola med ambitionen att motivera deltagarna till att slutföra en gymnasieutbildning. Satsningen omfattar 8000 studieplatser och berör 20 000 unga, och genomförs i regi av Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet på uppdrag av Utbildningsdepartementet.  Hälften av de deltagande 2012 var ett år senare i arbete eller studier, vilket bedöms som ett gott resultat.

Deltagarna har diskuterat vad som påverkat dem att fortsätta studera på folkhögskolans ordinarie kurser efter den förberedande kursens slut. Faktorer som lyftes fram var bland annat folkhögskolans trivsamma, trygga och uppmuntrande studiemiljö. Det individuella bemötandet samt att andra elever från den förberedande kursen fortsatte att studera anses också vara viktigt för beslutet.

Bland dem som svarade i deltagarundersökningen är det närmare 90 procent som uppgett att deras förväntningar på kursen uppfyllts. Över 70 procent har blivit motiverade till fortsatta studier och ungefär hälften uppger att de fått ökat självförtroende av att gå kursen.

Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer, dessa handlar bland annat om att insatsen ska permanenteras samt att extra statliga medel ska tillföras för att finansiera 2000 årsplatser i Allmän kurs för före detta deltagare.

Läs rapporten här.

 

Sted: