Ungdom, frafall og marginalisering

"Formålet med dette temanotatet er å samle nyere forskning om unge som befinner seg i utkanten av utdanning og arbeidsliv, og som står i fare for å forbli utenfor. Hva kjennetegner disse ungdommene? Hvilke konsekvenser har det å stå utenfor for de som rammes? Hva vet vi om årsaker til at ungdom kommer i en slik situasjon? Hvilken kunnskap har vi om innsatser for å hindre at ungdom havner utenfor? Hva skal til for å hjelpe unge som allerede står uten jobb eller skoleplass tilbake i opplæring eller arbeid?" (Fra innledningen, s 6.)

Temanotatet samler og oppsummerer forskningsresultater fra nyere norsk og nordisk forskning om ungdom, frafall i skole/utdanning og marginalisering.  I den avsluttende delen av notatet peker Sletten og Hyggen på noen av de mønstre de ser i den nordiske forskning på dette området. De anser at det totalt sett gjennomføres relativt mye forskning på feltet i Norden og man i de nordiske landene har relativt gode oversikter over unge som av ulike grunner havner utenfor. Hoveddelen av denne forskningen har preg å være rettet mot forhold innad i den enkelte nasjon. Det som imidlertid ser ut til å mangle, er mer komparativt orientert forskning som kan trekke sammenligninger mellom landene. Forfatterne peker på at forskningsfeltet preges av en metodisk todeling, og som også påvirker resultater og de konklusjoner forskerne trekker av sin forskning. I de kvantitativt orienterte studiene finner man langt på vei små resultater av innsatser mot å forebygge eller motvirke frafall i utdanningene og unges utenforskap. I de kvalitativt orienterte studiene er man i større grad opptatt av den eneklte ungdoms endringer og utvikling over tid, og finner i mange tilfeller at forebyggende innsatser kan han betydelig effekt.

 

Mira Aaboen Sletten og Christer Hyggen (2013) Ungdom, frafall og marginalisering. Temanotat. Oslo: Norges forskningsråd.

Les hele temanotatet her.

Sted: