Tio orsaker till avhopp

Ungdomsstyrelsen (2013)  Tio orsaker till avhopp. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet. Skrifter från temagruppen Unga i arbetslivet, 2013:2. Stockholm:  Ungdomsstyrelsen.

I rapporten Tio orsaker till avhopp (2013) diskuteras varför unga väljer att avbryta sina studier i förtid. Rapportens slutsatser bygger på en undersökning utförd med 379 ungdomar som alla hoppat av gymnasiet eller grundskolan. I rapporten uppger ungdomarna att den vanligaste anledningen till att de valt att avbryta sina studier är mobbning och bristande pedagogiskt stöd. Över hälften av de tillfrågade i studien uppger att mobbning varit den huvudsakliga anledningen.

 

 

 

De tio vanligaste anledningarna till avbruten skolgång enligt de unga i studien:

1. Mobbning
2. Bristande pedagogiskt stöd
3. Vuxna som inte bryr sig
4. Dåligt bemötande i skolan
5. Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvrig frånvro (på grund av sjukdom eller missbruk)
6. Behov av mer praktik och mindre teori
7. Stökig skolmiljö
8. Fel programval
9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen
10. Dåliga hemförhållanden

I rapporten fokuseras på ungdomarnas perspektiv och vad de menar borde förändras för att färre elever ska hoppa av skolan. Ungdomarna menar att lärare och annan skolpersonal ska agera tidigare när en elev mår dåligt, inte hänger med ordentligt i skolarbetet eller skolkar. De säger också att de vill ha engagerade lärare som vågar ställa krav men de vill också ha mindre klasser och mer individanpassad undervisning. 

Rapporten är på ca 40 sidor och skriven av Temagruppen Unga i arbetslivet. Ungdomarna som intervjuats har varit deltagare i olika ESF-projekt för unga och författaren reserverar sig för att detta möjligen kan ha påverkat svaren om vilken typ av insatser som bör sättas in för att motverka avhopp.

I rapporten presenteras aktuell forskning relaterat till ämnet och i slutet ges en rekommendation på litteratur.

Läs rapporten här

Sted: