Studieavbrott og stödinsatser i gymnasieskolan - en kunskapssammanställning

Skolverket (2008) Studieavbrott og stödinsatser i gymnasieskolan. En kunskapssammanställning. Stockholm: Skolverket.

Rapporten er kunnskapsoppsummering som sammenfatter resultater fra en rekke forskningsartikler og avhandlinger, hovedsakelig fra de samfunnsviteskaplige og pedagogiske fagområdene, om svensk gymnasieskola (videregående utdanning/ ungdomsuddannelser). Forskning som oppsummeres i denne studien er publisert i perioden 2000-2008.

En viktig bakgrunn for kunnskapsoppsummeringen er at mange elever ikke gjennomfører sin påbegynte utdanning. Rapporten retter også fokus mot undervisning til elever med behov for særlige innsatser. 

I den innledende delen gis en historisk oversikt over fremveksten av dagens svenske gymnasieskola fra 1900-tallet og frem til i dag. Ved inngangen til det forrige århundret gikk kun none få prosent av hvert fødselskull i gymnasieskolen. Ved slutten av det samme århundret gikk rundt 99 prosent av hvert årskull til gymnasieskolan. Rapporten drøfter hvordan dette skaper helt andre forutsetninger for utdanningen, og innholdet i den.

Videre beskrives hvordan diskusjonen om frafall vokser frem etter hvert som gymnasieutdannelsene skal omfatte stadig flere og bredere grupper av elever. En rekke forskningsresultater oppsummeres i teksten.

Rapporten er delt inn i tre deler: 1) faglige prestasjoner i ungdomsskolen2) omstendighetene rundt frafall og 3) særlige innsatser overfor elever med spesielle behov.

I de studiene som rapporten oppsummer på årsaker til avhopp/avbrudd i studiene, er de gjennomgående stikkordene: skoletrøtthet, opplevelse av for tøffe krav og for høyt tempo, mangel på forbyggende innsatser mot frafall, enkelte læreres likegyldige innstiling til hvorvidt eleven fortsetter eller ikke, samt marginalisering/utdefinering av enkelte elevgrupper.

Sverige har en formulering om «elever i behov av särskilt stöd», kapittel 8 i gymnasieforordningen. Denne paragrafen gis spesiell oppmerksomhet i denne kunnskapsoppsummeringen. Det pekes på at det finnes relativt få studier eller evalueringen av hvordan gymnasieskolan praktiserer denne loven. De studiene som finnes peker i retning av at slike særlige innsatser har et lite omfang. Dette mener man at må ses i sammenheng med hvilken innstilling personalet har når det gjelder ansvaret for å ivareta elever med særlige behov.

Rapporten er utarbeidet av det svenske Skolverket, som er ansvarlig myndighet for læring og utdanning. Skolverkets ansvarsområder omfatter förskola (barnehage/ børnehave), grundskola, gymnasieskola (videregående utdanning/ ungdomsuddannelser) samt tre skoleformer innen voksenutdanning. Skolverket er underlagt Utbildningsdepartementet.

 

Les videre

Les rapporten her.

 

 

 

Sted: