Skolverkets lägesbedömning 2013

Skolverket (2013)  Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport 387. Stockholm: Skolverket. 

I rapporten Skolverkets lägesbedömning 2013 framkommer att likvärdigheten mellan svenska gymnasieskolor verkar minska och skillnaden mellan skolors genomsnittliga resultat har fördubblats på 20 år.

Skolverket pekar på att skolorna verkar bli allt mer segregerade efter elevegenskaper genom att mer studiemotiverade elever samlas i skolor där det finns många andra studiemotiverade elever.

I Skolverkets rapport framkommer att gymnasieelevers studieresultat i stort sett är stabila över tid. Elevers resultat har försämrats inom vissa områden och förbättrats inom andra. Läget upplevs som bekymmersamt. Elever som invandrat efter skolstart har sämre studieresultat än andra elever. Samma tendens finns inte hos elever med utländsk bakgrund men som invandrat innan skolstart. Flickor har överlag bättre studieresultat än pojkar.

Skolverket menar att det finns en överhängande risk för att det kommer att råda brist på utbildade lärare framöver. Det beror dels på stora pensionsavgångar men också på att många lärare byter yrke och börjar arbeta med annat än läraryrket. Av alla som arbetade som lärare i grund- och gymnasieskolan läsåret 2006/2007 hade 36 procent lämnat yrket 2010/2011. Många lärare saknar  utbildning i det ämne de undervisar i. 63 procent av lärare i gymnasieskolan saknar pedagogisk högskoleexamen i sitt undervisningsämne.

En allt mindre del unga väljer praktiska gymnasieprogram. Denna nedåtgående trend gäller också för lärlingsprogrammen som inte fått det genomslag som politikerna hade hoppats på. Lärlingsutbildningen har presenterats som en möjlighet att hjälpa unga att snabbare komma in på arbetsmarknaden.  

Läs rapporten her. 

Sted: