Sammenhenger mellom frafall og uføretrygd

En nylig publisert befolkningsstudie har sett på sammenhengene mellom det å ikke gjennomføre videregående skole og senere risiko for langvarig sykefravær eller uførepensjonering tidlig i livet. Resultatene fra studien viser at frafall i videregående opplæring (ungdomsuddannelser, gymnasieutbildning) utgjør en betydelig risikofaktor for svak tilknytning til arbeidsmarkedet senere i livet, også når man kontrollerer for andre relevante faktorer som helse, familiesituasjon og sosioøkonomiske faktorer. Alt i alt peker funnene på betydningen av å forebygge frafall der det er mulig, kombinert med økt fokus på integrering i arbeidslivet og målrettet støtte til dem som ikke klarer å fullføre skolen.

Studien bygger på data fra HUNT-studien (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag), kombinert med registerdata om arbeid og trygd.

Studien er gjennomført av forskere ved NTNU i Trondheim og er publisert i tidsskriftet BMC Public Health.  

High school dropout and long-term sickness and disability in young adulthood: a prospective propensity score stratified cohort study (the Young-HUNT study)
Karin A A De Ridder, Kristine Pape, Koenraad Cuypers, Roar Johnsen, Turid Lingaas Holmen, Steinar Westin og Johan Håkon Bjørngaard
BMC Public Health 2013, 13:941.

Les artikkelen her.