Ny rapport från europeisk arbetsgrupp på ESL – Early School Leaving

Rapporten Reducing early school leaving: Key messages and policy support är skriven av temagruppen  för ESL (Early School Leaving). I rapporten kan man läsa om problematiken kring ESL, statistik, insatser i olika länder och rekommendationer. Rapporten ger en bakgrund till ämnet och den nuvarande situationen på området.

Ett av målen i EU:s strategi 2020 handlar om att det ska vara mindre än 10 procent av de unga som saknar gymnasieutbildning, idag är siffran 22,7 procent för EU27. Samtliga nordiska länders ESL-nivå presenteras i rapporten och ligger mellan 7,5 (Sverige) till 20,1 procent (Island). ESL beskrivs som andelen unga 18-24 år som inte har gymnasieexamen.

I rapporten presenteras 21 Key Policy Messages. Det handlar bland annat om ökad samordning mellan myndigheter, främjande av multiprofessionella team i skolan och att främja en bättre förståelse kring ESL i utbildning och vidareutbildning för all skolpersonal, särskilt lärare.

I rapporten finns också en checklista för politikutformning. Tanken är att checklistan kan användas på ländernivå som ett verktyg för självutvärdering.

Temagruppen efterfrågar mer forskning på området samt uppmanar länderna till större insatser för att minska andelen ESL.

Temagruppen bildades 2011 på uppdrag av europeiska Ministerrådet för utbildning och har bestått av experter och tjänstemän från ett stort antal länder i Europa, där samtliga nordiska länder ingått. Rapporten Reducing early school leaving: Key messages and policy support är temagruppens slutprodukt.

Läs rapporten här.