NEETs - Young people not in employment, education or training

Eurofound (2012) NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurofounds rapport gjennomgår situasjonen på arbeidsmarkedet i Europa for unge mennesker i etterkant av den økonomiske krisen i 2008. I mange av landene er unge rammet spesielt hardt. Særlig er det unge med lav utdannelse som rammes. Etter hvert som disse personene får svakere insentiver til å være tilmeldt arbeidsstyrken som aktive arbeidssøkere, går de teknisk sett over i kategorien NEETs. Landene har ulike profil når det gjelder andel av NEETs og deres utdanningsbakgrunn.

Rapporten drøfter de personlige, identitetsmessige og psykologiske konsekvensene av å tilhøre NEET-kategorien, og de økonomiske følgende dette har for det enkelte individet og for samfunnet. Passivisering, synkende interesse for politisk og sivilt engasjement er aktuelle problemstillinger. Avslutningsvis drøfter rapporten ulike innsatser og politiske tiltak/åtgärder for å reintegrere unge mennesker som over tid har levd i et utenforskap til arbeid og utdanning. Så vid vi kjenner til, er dette den mest omfattende komparative studien av temaet NEETs i Europa i etterkant av finanskrisen.

Begrepet NEETs har etter hvert blitt et stadig mer vanlig begrep, også i de nordiske språkene. Dette er en kategori som viser til de ungdommene som verken er i arbeid, utdanning eller andre former for opplæring/arbeidstrening. En stor del av de ungdommene som tilhører denne kategorien, står over tid i fare for å utvikle et varig utenforskap til samfunnet.

Ifølge tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat er totalt 7,5 millioner unge i aldersgruppen 15-24 år, og ytterligere 6,5 millioner unge i aldersgruppen 25-29 år ekskludert fra arbeidsmarkedet og utdanninger i de europeiske landene.[1] Det innebærer at en andel på 13 prosent av disse årskullene er NEETs, når vi ser hele Europa samlet.  I de nordiske landene vet vi at andelen av NEETs i aldersgruppen 15-24 år varierer fra 6 prosent i Danmark til 11 prosent i Sverige.[2] (Les mer om dette i Kunnskapsbankens artikkel Situationen för unga i Norden i siffror)

De personene som til enhver tid inngår i kategorien NEETs, er en sammensatt av unge, med til dels helt ulike forutsetninger. Ikke alle, men en del av dem har allerede vært en tid i marginale posisjoner i samfunnet.

Forfatterne av rapporten er Massimiliano Mascherini, Lidia Salvatore, Anja Meierkord og Jean-Marie Jungblutm, alle ansatt ved Eurofound.

 

Les videre

Les rapporten her.

Ler mer om Eurofound her.

 

[1] Tall fra 2011.

[2] Tallene er basert på OECDs opplysninger, 2011.

Sted: