Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga - en metaanalys av ungdomsprojekt

”Under perioden 2007–2013 har hundratals arbetsmarknadsprojekt för unga delfinansierats av Europeiska socialfonden i Sverige. När perioden nu går mot sitt slut blir frågorna allt fler om resultaten av det arbete som har pågått runtom i landet.” Med dessa ord inleds rapporten Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga. Rapporten är en metaanalys och bygger på resultaten från ett sextiotal utvärderingar av ungdomsprojekt.

Enligt Temagruppen kan rapporten ge erfarenheter som kan användas i utveckling av projekt och verksamheter som riktar sig till unga. Genom utvärderingarna lyfts många framgångsfaktorer fram, och i en del fall utmaningar och fallgropar.

Genomgången visar dock tydligt att utvärderingarna har begränsat värde för långsiktig kunskapsutveckling inom arbetsmarknads-, utbildnings- och socialpolitiken. Rapportens slutsatser handlar bland annat om:

- att det är svårt att få grepp om exakt vad som leder fram till resultaten eftersom arbetsformer och metoder inte har prövats och värderats mer ingående,

- att de studerade utvärderingarna är oftast enskilda fallstudier vars nytta främst ligger på projektnivå men även

- att Socialfondens medel bidragit till att skapa goda förutsättningar och en resursförstärkning i projekten som innebär mer tid och personal till varje enskild deltagare än vad som är fallet i ordinarie verksamhet.

Temagruppens förhoppning är att rapporten ska användas för att förbättra utvärderingsfunktionen under kommande program. Temagruppens ger förslag på framtida insatser handlar om att öka fokus på metoder och effekter under programperioden 2014-2020, göra utvärderingarna från projekten tillgängliga för forskning, öka överföringsvärdet från projekt och utvärderingar samt att kraven på vad som ska ingå i utvärderingarna ska förtydligas.

 

Temagruppen Unga i arbetslivet (2013). Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga: En samlad analys av 61 utvärderingar av ungdomsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden 2007–2013. Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:1.

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om Temagruppen Unga i arbetslivet.

Sted: