Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken

Hamdisam (2013) Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken. Serie A 2013:1. Johanneshov: Handisam.

Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning, har gjort en lägesbedömning och analys i förhållande till regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. I rapporten belyses situationen inom olika politikområden såsom arbetsmarknad och utbildning.

I rapporten framkommer att cirka 30 procent av personer med funktionsnedsättning har eftergymnasial utbildning. Bland personer utan funktionsnedsättning är motsvarande siffra 44 procent. 81 procent av de granskade gymnasieskolorna i Handisams uppföljning har brister i sitt arbete med så kallat särskilt stöd.

Personer med funktionsnedsättning har generellt sett, en lägre utbildningsnivå, är mer missnöjda med sin utbildning och trivs mindre i skolan.

Flera studier visar mobbning kan vara en bidragande orsak till att elever blir skoltrötta och får svårare att klara av studiemålen. I Handisams uppföljningsrapport framkommer att 16 procent av barn med funktionsnedsättning blir mobbade vilket är nästan tre gånger så vanligt som hos övriga barn, där andelen är knappt 6 procent.

Utbildning skapar förutsättningar för att få arbete och är en viktig del i unga människors utveckling. Lärares kompetens, skolors tillgänglighet och tillgången till särskilt stöd är nycklar till att skapa en god utbildning för elever med funktionsnedsättning. En högre andel unga med funktionsnedsättning har förgymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå i förhållande till övriga.

Läs rapporten här.

Sted: