Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden

Eifred Markussen (red.) (2010) Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden. TemaNord 2010:517. København: Nordisk ministerråd.

Denne utgivelsen er trolig det mest sentrale forskningsbidraget på feltet frafall i videregående utdanning i de nordiske landene. Antologien er utarbeidet på oppdrag fra Nordisk Ministerråd og kom ut i 2010. I hvert av kapitlene drøfter forfatterne situasjonen for det enkelte av landene når det gjelder frafall. Bidragsyterne kommer fra de nordiske landene og er alle veletablerte fagpersoner innenfor sine respektive fagfelt.

Antologien tar opp situasjonen når det gjelder frafall i landene, forskning om frafall i de senere år, gir en oversikt over oppbyggingen av videregående utdanning, beskriver innsatser som er satt i verk for å redusere frafall, samt drøfter effekter av slike innsatser. Ut over kapitlene med bidrag fra situasjonen av de ulike landene finnes også et innlednde sammendragskapittel og en avsluttende drøfting av det bildet som tegnes i de ulike kapitlene. Disse kapitlene er skrevet av antolgiens redaktør.

 

Boken har disse kapitlene:

Sammedrag: Frafall i utdanning for 16–20-åringer i Norden
Eifred Markussen, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Frafald i de danske ungdomsuddannelser 

Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitet

Frafall og videregående opplæring i Finland: en gjennomgang av nyere studier og tiltak for å holde flere i utdanning 

Risto Rinne og Tero Järvinen, Universitetet i Turku

Frafall i skolen og tiltak mot frafall på Island: Ulike perspektiver 

Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, Háskóli Íslands

Frafall i videregående opplæring i Norge: Forskning, omfang, hva kan gjøres og hva virker? 

Eifred Markussen, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Avhopp från svensk gymnasieskola
Lars Petterson, Lunds Universitet

Frafall i utdanning for 16–20-åringer i Norden 

Eifred Markussen, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

 

Les antologien her.

Sted: