Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning

Rapporten avser att särskilt undersöka arbetsgivares erfarenheter av lärlingsutbildningen, och med fokus på det statsbidrag som arbetsgivare erhåller när de tar emot en lärling.

I Sverige har yrkesutbildningen av tradition varit förlagd till skolans lokaler, medan anknytningen till yrkeslivet varit tydligare i andra länder. 2008 införde svenska regeringen på prov en yrkesutbildning med en större del av utbildningen förlagd ute hos arbetsgivare, den så kallade lärlingsutbildningen. 2011 övergick försöket till permanent verksamhet. Tanken är att en starkare anknytning till yrkeslivet ska ge eleverna ökad motivation, värdefull erfarenhet och arbetslivskontakter.

En viktig ambition med den nya utbildningen var bland annat att avbrotten skulle minska, i dagsläget är dock intresset för utbildningen svagt. Våren 2013 började 1800 unga på lärlingsutbildningen, vilket är en halvering på tre år. Många väljer att avbryta studierna och av dem som började på läringsutbildningen hösten 2011 hade 40 procent hoppat av året därpå.

Statsbidrag till arbetsgivare är en del av konceptet med lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan. Det ska vara motiverande för en arbetsgivare att ta emot en lärling och det ska inte bidra till extra kostnader för arbetsgivaren. Bidraget ska heller inte vara för högt för att locka till sig oseriösa arbetsgivare. Det är viktigt att lärlingen får god handledning på arbetsplatsen och att kontakten mellan skolan och arbetsgivaren fungerar tillfredställande.

I rapporten framkommer att majoriteten av arbetsgivarna, 86 %, är positiva till utbildningen och beredda att ta emot lärlingselever i framtiden. Arbetsgivarna uppger att statsbidraget är viktigt men inte avgörande för att de ska ta emot en lärling. Knappt 3 % menar att det varit avgörande för beslutet.

Den viktigaste anledningen för arbetsgivarna att ta emot en lärling var uppges vara att hjälpa unga att komma ut i arbetslivet. Näst efter detta ansågs framtida rekryteringsbehov vara den viktigaste anledningen, både för den egna arbetsplatsen och inom branschen/yrkesområdet i stort.

I Skolverkets rapport presenteras arbetsgivarnas förslag till förbättringar. Dessa handlar bland annat om att skolan bättre kan förbereda eleven inför lärlingstiden och om ökad och förbättrad kontakt mellan skolan och arbetsgivarna.

Skriven av: Berglund, Höjlund, Kristmanssion & Paul på Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

På uppdrag av: Skolverket, Sverige.

Läs rapporten här

Sted: