Teknikstöd i skolan (Sverige)

I projektet Teknikstöd i skolan har elever med kognitiva svårigheter getts möjlighet att prova tekniska hjälpmedel för att se om det kan hjälpa dem i deras skolarbete. Eleverna har också fått individuell stöttning och hjälp med att utarbeta strategier för användningen av teknikstödet. Kompetensutvecklingsinsatser till lärare och samverkan med berörda verksamheter utanför skolan har utgjort viktiga delar i projektet.

Snakker med tidligere dropout-elever om deres erfaringer

Norge: I prosjektet Talenter for framtida spør kommunene tidligere «dropout»-elever om deres erfaringer og vurderinger av hva som kan gjøres for å redusere frafall. Det er NRK Telemark som melder dette.

 

Les mer her.

 

Mentorer bidrar til å redusere frafall

Danmark: Ved Campus Bornholm har man gode erfaringer med å sette inn mentorer i yrkesutdannelsene (erhvervsrettede uddannelser), melder nettavisen Bornholm.nu. Ordningen med mentorer er del av et prosjekt som ble startet i januar 2013. Mentorene samarbeider tett med faglærere på enkelte utdannelser for å følge opp de elever som står i fare for å slutte.

Les mer her.

 

Ny europeisk studie av ungdomsarbeid

EU: En omfattende komparativ studie er nylig publisert, med oppsummering av kunnskap om ungdomsarbeid i Europa. Fokus ligger blant annet på hvilke typer av prakisk ungdomsarbeid som resulterer i positive resultater for unge mennesker. Et av temaene som behandles er samarbeid mellom ungdomsarbeid og formell utdanning.

Utdanning forlenger livet

Norge: Nettsiden www.forskning.no formilder resultater fra en norsk studie som er overlever Helsedirektoratet. Sstudien er gjennomført av en internasjonal forskergruppe. Ungdom som ikke fullfører videregående opplæring vil med stor sannsynlighet ha dårligere helse og leve kortere liv enn de som fullfører, er blant konklusjonene som trekkes.

Les mer her.

 

Den nye gymnasieskolan diskuteres i Riksdagen

Sverige: Riksdagen drøfter erfaringene med den nye gymnasieskolan, etter reformen fra 2011 (Gy2011). Opptakskrav,  kvaifikasjoner og frafall er temaer som er oppe i diskusjonen. Nasjonaløkonom og skoleforsker Anna Sjögren analyserer og kommenterer de to store gymnasiereformene for Skolvärlden. 

Les Skolvärldens artikkel her.

Ungdomsverkstäder (Finland)

Ungdomsverkstädernas verkar primärt för att förbättra ungdomars färdigheter inför studier och arbetsliv, och att stärka deras sociala kompetens och självförtroende.[1] Unga får under en tidsbegränsad period arbeta under översyn med ett yrke som de är intresserade av. Under perioden mottar de lön eller annan ekonomisk ersättning. Ungdomsverkstäderna erbjuder också aktiviteter med ett mindre tydligt yrkesfokus och i stället med inriktning på sociala färdigheter och utbildning.

Økt vekt på faglige og sosiale fellesskap

Danmark: I de  nordiske landene foregår det til enhver tid en rekke små og mellomstore forsøksprosjekter med sikte på å forebygge frafall. Et av disse er prosjektet Netwerk ved Teknisk Gymnasium i Lolland-Falster. Her ser det ut til at frafallet blant elevene har bremset, melder TV2 Øst. Metoden man bygger på er å skape større og bedre fellesskap i klassene, på måter som gjør at elevene støtter hverandre sosialt og faglig.

Les mer her.

 

Debatt om fravær

Norge: I norske medier pågår for tiden en bred debatt om begrensninger av elevers fravær, elevenes plikter og ansvar, og sammenhengene mellom fravær og frafall. Et spørsmål som har stor oppmerksomhet er hvorvidt dagens regler for fravær er for upresise, og bidrar til frafall. Debatten er utløst av boken «Det store skolesviket – en diagnose og 18 forslag til forbedringer», skrevet av lektor og statsviter Karl-Eirik Kval.

 

Les videre her:

Samfunnskontrakt for flere læreplasser (Norge)

Samfunnskontrakt for flere læreplasser er en avtale mellom myndighetene og partene i norsk arbeidsliv for å opprette flere læreplasser. Norge har i flere år hatt stort underskudd på læreplasser [sv: lärlingsplats] i flere bransjer og yrker. I dette prosjektet tar man sikte på å øke antallet nye lærekontrakter[1] med 20 prosent over en periode på fire år.

Pages