Erhvervsskolernes handlingsplaner evaluert

Danmark: En nylig publisert evaluering av arbeidet med handlingsplaner viser at flertallet av skoleledere mener handlingsplaner forsterker og målretter innsatsen mot redusert frafall. Evalueringen viser også at det er en ikke ubetydelig skepsis blant skolelederne til hvilke konkrete effekter disse planenen har.

Vellukka forsøk med arbeidslivsfag

Norge: Forskningsinstituttet NOVA har evaluert forsøket med arbeidslivsfag i ungdomsskolen, og tilrår at det blir ei fast ordning. Faget gjev elevane meistringsopplevingar, og både elevar og lærarar er svært positive til arbeidslivsfaget.

Rapporten Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet er forfatta av Anders Bakken, Marianne Dæhlen og Ingrid Smette. Det er sluttrapporten frå ei evaluering av eit treårig forsøk med eit praktisk fag i ungdomstrinnet - arbeidslivsfaget.

Stora skillnader mellan de nordiska länderna i PISA-undersökningen

Norden: Den tredje december presenterades resultaten från den senaste PISA-undersökningen. Sveriges resultat sjunker mest i hela OECD medan Finland står fortsatt starkt. Resultaten visar på tydliga skillnader mellan de nordiska länderna både när det gäller aktuella prestationer och utvecklingstendenser.

Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle

Sverige: Er det sammenhenger mellom redusert psykisk helse blant unge og deres situasjon i dagens utdanninger og arbeidsmarked? Dette er utgangspunktet for et nytt temanummer av Socialmedicinsk tidskrift. Temanummeret har tittelen: Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle.  

I til sammen ni ulike artikler behandles trender og utviklingstrekk i unges psykiske helsesituasjon i Sverige, sett i forhold til det øvrige Europa. Dette bildet drøftes opp mot utviklingen innen utdanning og arbeidsmarked for unge.